Otse põhisisu juurde

Rohelise Kooli tegevuskava 2017/2018 õ.-a
ROHELINE KOOL
Tegevuskava
2017-2018Tallinn 2017
SISUKORD


1.     KOOLI ÜLDISELOOMUSTUS

Tallinna Kuristiku Gümnaasium (edaspidi TKG) on üldhariduskool, kus on nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osa. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis käsitletakse õppimist kui teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtushoiakute ja -hinnangute omandamist, mis on vajalikud igapäevaelus toimetulekuks. Õppimise aluseks on kogemus, mille õpilane omandab füüsilises, vaimses ja sotsiaalses keskkonnas. Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja. Uute teadmiste omandamisel tugineb õpilane varemõpitule. Õpilane oskab omandatud teadmisi rakendada probleemide lahendamisel, valikute tegemisel, oma seisukohti argumenteerides ning edasiste õpingute käigus.
TKG – s õpet kavandades ja ellu viies:
1) arvestatakse õpilase eripära, võimeid, keelelist, kultuurilist ja perekondlikku tausta ja terviseseisundit;
2) jälgitakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle erinevaid huvitegevusi;
3) võimaldatakse õpilastele mitmekesiseid kogemusi erinevatest kultuurivaldkondadest;
4) tehakse uurimistööd ning seostatakse erinevates valdkondades õpitavat igapäevase eluga;
5) rakendatakse mitmekesist õppemetoodikat (sealhulgas audio- ja visuaalseid õppevahendeid, aktiivõppemeetodeid, õppekäike, õues- ja muuseumiõpet jms);
6) kasutatakse asjakohaseid hindamisviise ja -meetodeid;
7) diferentseeritakse õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad õpilastel sobiva pingutustasemega õppida, arvestades nõustamiskomisjoni või kooli HEV töö koordinaatori ettepanekuid.

TKG õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kes kannab oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi Lasnamäe ja koolipere traditsioone. TKG õppekorralduse arendamisel peetakse silmas õpilaste vaimse ja füüsilise tervise edendamist ning kaitset. Õppekoormus vastab RÕK kehtestatud nädalakoormuse normidele.Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamises
1) osaleb kogu koolipere;
2) luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel;
3) koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdselt;
4) jagatakse otsustusõigust ja vastutust;
5) märgatakse ja tunnustatakse õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste sildistamisest;
6) välditakse vägivalda ja kiusamist;
7) ollakse avatud konstruktiivsele kriitikale ja asjalikele tähelepanekutele;
8) korraldatakse koolielu demokraatia põhimõtteid austades.

TKG füüsiline keskkond on saanud uue näo renoveerimise tulemusena:
1) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast otstarbekas, turvaline ja vastab tervisekaitsenõuetele;
2) kabinettides on õppetöö raames võimalik kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat (projektorid, dokumendikaamerad, tahvelarvutid), lisaks on võimalus esitlustehnika ning arvutitega töötada kooliraamatukogus või suures auditooriumis;
3) valdav osa õppetööst toimub klassides, kus on võimalik mööblit ümber paigutada ja teha rühmatööd;
4) ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega ning vastavad õpetatavate ainete erinõuetele (keemia, füüsika, võõrkeeled, muusika jne.);
5) kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja  vahendeid;
6) kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamiseks nii koolitundides kui ka tunniväliselt on suur kolmeosaline võimla, jõusaal ja staadion.
7) kooli territooriumile on rajatud töötava valgusfooriga liiklusväljak, mida saavad soovi korral liikluskasvatuse tundide läbiviimiseks kasutada ka ümbruskonna teised koolid ja lasteaiad

Õpet korraldatakse ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides ja virtuaalses õppekeskkonnas).

TKG alusväärtused:
1) Professionaalsus – nii õpetajate kui ka kõikide töötajate tasandil
2) Usaldusväärsus – erinevate huvirühmade usaldus koolis toimuva suhtes
3) Innovaatilisus – ühiskonna ootustele vastamine tulevikku vaadates
4) Sõbralikkus – sallivus ning üksteisega arvestamine

Eetilised põhimõtted:
1) Üldinimlikud väärtused - ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu.
2) Ühiskondlikud väärtused - vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, loov eneseteostus, õiguspõhisus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus.2.     ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHM

Aire Luugus – projektijuht
Karmen Kisel – projekti koordinaator, 4.-6. klasside õppejuht
Ly Melesk – 1.-3. klasside õppejuht
Triin Tibar – huvijuht
Kirsti Vooglaid – loodusõpetuse ja  robootika õpetaja
Ele-Marika Sooväli – geograafia- ja majandusõpetaja
Erle Rahe – laspsevanemate esindaja
Liina Pukk – lapsevanemate esindaja
Hanna Kivila - klassiõpetaja
Õpilased: Lilian Vehk, Ketlin Victoria Lõtševa, Jan Anders Võisula, Lydia Skrabutenas, Rasmus Õunap, Lisandra Leisson, Stiina Kreutzberg, Rasmus Sepp, Merit Matsalu, Triinu-Marleen Metsalu, Aare Silm, Teele Pallas, Ingriin Tamuri, Patricia Puusepp, Darja Kisseljova, Haydee Grettel Kollom, Raigo Piil, Viktor Ustitš, Lisette Lind, Karmen Silm, Dredy Virrit, Gerda Lizett Puju, Henry Elmest3.     KURISTIKU GÜMNAASIUMI KESKKONNAPÕHIMÕTTED

1.      Kustutame ruumist lahkudes tuled.
2.      Ei raiska vett.
3.      Taaskasutame paberit.
4.      Osaleme keskkonnateemalistes projektides.
5.      Prügi maha ei viska.
6.      Sorteerime prügi õigesti.
7.      Käime võimalikult palju jala või kasutame ühistransporti.
8.      Ei raiska toitu.
9.      Õpime aktiivselt õues ja kasutame oma koolihoovi võimalusi.
10.  Hoiame loodust ja loomi.
11.  Tekitame vähem müra.4.     ROHELISE KOOLI TEEMAD 2017/2018 ÕPPEAASTAL

Rohelise kooli teemad on:
 • Elurikkus ja loodus
 • Kliimamuutused
 • Energia
 • Globaalne kodakondsus
 • Tervis ja heaolu
 • Meri ja rannik
 • Prügi
 • Õueala
 • Transport
 • Jäätmed
 • Vesi
Tallinna Kuristiku Gümnaasium keskendub 2017/2018 õppeaastal kolmele teemale:
 1. Prügi ja jäätmed
 2. Tervis ja heaolu
 3. Globaalne kodakondsus
2018/2019 õppeaastal lisanduvad teemad:
1. Kliimamuutused
2. Transport
3. Õueala5.     EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

Programmi suurim saavutus on kahtlemata fakt, et selle tulemusena kasvab põlvkond põlvkonna järel jätkusuutlikult mõtlevaid keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.
Prügi ja jäätmed
1.      Vähendame paberikulu
-          Kasutame ära paberi mõlemad pooled
-          Kasutatud paberid suuname taaskasutusse eraldi sorteerimise läbi (paberikonteiner)
-          Minimeerime kopeerimise hulka, kasutades rohkem IKT esitlusvahendeid (projektor, dokumendikaamera, nutitahvel)
2. Taaskasutame rõivaid ja jalatseid
- korraldame koolimajja jäetud ja leitud riiete ja jalatsite laada
- valmistame vanadest kasutatud esemetest uusi (loovtööde käigus)
3. Sorteerime jäätmeid
- pöörame varasemast suuremat tähelepanu pandipakendite eraldi sorteerimisele
- klassid osalevad „Küünlaümbriste jahil“ ja „Patareijahil“
4. Tõstame õpilaste teadlikkust
-  jäätmetekke viktoriinil osalesid kõik 7.-9. klassid
- tõstame õppekäikudega Pandipakendisse õpilaste teadlikkust prügi sorteerimise vajalikkusest
- koostame iga klassiga plakatid klassi keskkonnareeglitega, mida tutvustame ka kõigile õpilastele, vanematele ja õpetajatele

Tervis ja heaolu
1. Suurendame õuesõppe osakaalu
- 1. klassidel on iga päev õuetund
- kehaline kasvatus toimub ka talvel õues, kui ilmaolud võimaldavad
- kooliõuel on mitmeid ajaveetmis- ja õuesõppevõimalusi, tulemas on seiklusrada
- kevadel viime ainetunde sobiva ilmaga läbi õuesõppeklassis
2. Vaimse tervise tähtsustamise nädal
- Vaimse tervise hoidmisele pühendatud vahetunnitegevused 5.-9. klassile
Globaalne kodakondsus
1. Tõstame teadlikkust õiglasest kaubandusest ja ökoloogilisest jalajäljest
- Ungarist pärit vabatahtliku korraldatud aktiivsed praktilised temaatilised töötoad ja mängud kõigile III kooliastme klassidele
- „Õiglase kaubanduse“ õppevahend-lauamängu tutvustamine ja kasutamine 6.-12. klassi klassijuhatajatundides
2. Teiste riikide toitude tutvustamine koolisööklas
- rahvustoitude nädal
Informatsiooni jagamine
1.      Koduleht, blogi, meil
2.      Informatsioon seinale, uksele, stendile
3.      Suuline teavitus õpetajalt ja läbi kooli siseraadio
4.      Lapsevanemate nõustamine keskkonnahariduse kujundamisel
Töömeetodid:
·         Keskonnaülevaatuse teostamine
·         Küsitlused
·         Teadmiste ja info jagamine, täiendamine ning omandamine
·         Õppekäigud
·         Töötoad
·         Mängud
·         Orienteerumine kodupaigas
·         Meisterdamised ja käsitöö
·         Kunstikonkursid
·         Vaatlused
·         Laadapäevad
·         Huvitavad kohtumised einevate valdkondade spetsialistidega
·         Pildistamine
·         Materjalide arhiveerimine
Alavaldkond
Eesmärk/
Tulemus
Tegevus
Tähtaeg/
Periood
Vastutaja/
Kaasatus
Strateegiline juhtimine
Tallinna Kuristiku Gümnaasium liitub Rohelise kooli programmiga
Projektijuht ja projekti koordinaator koostavad ja viivad läbi ettevalmistavad tegevused
oktoober 2017
Projektijuht/
koordinaator

TKG-s on moodustatud keskkonna-töörühm
Õpetajate üldkoosolekul tutvustatakse Rohelise kooli programmi ja valitakse keskkonnatöörühm
november 2017
juhtkond

TKG-s on läbi viidud keskkonnaülevaatus, mille tulemusena koostatakse tegevuskava
Keskkonnatöörühm viib läbi keskkonna ülevaatuse, et välja selgitada laste, lastevanemate ja personali keskkonnaalased väärtushinnangud, teadmised ja hoiakud, tegevused.
detsember 2017-jaanuar 2018
Keskkonna-töörühm

TKG arengukava sisaldab Rohelise kooli programmi tegevusi
Keskkonnatöörühm koostab Rohelise kooli programmi tegevuskava, mis liidetakse kooli arengukava juurde
jaanuar 2018
Keskkonna-töörühm, juhtkond
Personali-juhtimine
TKG personal on teadlik kõigist Tallinna Rohelise kooli projekti tegevustest
Projektijuht osaleb Rohelise kooli projekti infopäevadel ja koosolekutel ning annab infot õpetajate üldkoosolekutel, Rohelise kooli koosolekutel ja blogi kaudu edasi
jaanuar-mai 2018
projektijuht
Õppe-kasvatus-tegevus
TKG õppekava sisaldab keskkonnakasvatuse valdkonda
Keskkonnakasvatuse aspektid on lõimitud kõigisse ainekavadesse, neile pööratakse varasemast suuremat tähelepanu. Bioloogia valikkursuses 10. klassis peavad õpilased jälgima kodus tekkivaid prügikoguseid, vee- ja elektri-kasutust,  hindama oma ökoloogilist jalajälge
kevad 2018
Keskkonnatöörühm, pedagoogiline personal

TKG tegeleb põhjalikumalt kolme teemaga Rohelise kooli programmist
Keskkonnatöörühm valib kolm teemat Rohelise kooli programmist ja planeerib teemakohased tegevused
oktoober 2017
Keskkonna-töörühm

TKG tegeleb süvendatult tervise ja heaolu, prügi ja jäätmed ning globaalse kodakondsuse teemadega
*täpsem esmaste tegevuste kirjeldus lk. 7-8, mida pidevalt täiendatakse blogis: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2223169697969621914#editor/target=post;postID=4068841323260466707;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=1;src=postname


oktoober  2017 -
juuni 2018


Keskkonna-töörühm, juhtkond, õpetajad, õpilased, lapsevanemad

Õpetajad viivad läbi õuesõppetegevusi
Õpetajad planeerivad õuesõppetegevusi,  õppekäike keskkonna tundmaõppimiseks
jaanuar-mai 2018
õpetajad

Lapsed tunnevad erinevaid riike ja rahvusi
Õpetajad planeerivad õppetegevustesse riikide, rahvaste, keelte, kultuuride  tundmaõppimist
jaanuar-mai 2018
õpetajad

Lapsed oskavad näha endast erinevaid lapsi ja suhtuda neisse sõbralikult ning mõistvalt
Õpetajad planeerivad õppetöösse erinevate riikide ja kultuuride tundmaõppimist, praktilist tegevust (lastekirjandus, laulud, tantsud, toidud)
jaanuar-mai 2018
õpetajad
Avalik suhtlemine
Lapsevanemad on teadlikud Rohelise kooli programmist ja koolis toimuvatest tegevustest
Luuakse blogi „Kuristiku rohelised“  http://kuristikurohelised.blogspot.com.ee/
Kooli fuajees on stend programmi ja tegevuste tutvustamiseks
detsember 2017- jaanuar 2018
Projektijuht, keskkonna-töörühm
Ressursside juhtimine
Kooli territooriumil on rajatud eelmisel aastal õuesõppeklass. Territooriumile paigaldatakse kevadel seiklusrada.

kevad 2018
majandus-juhataja
6.     KALENDERPLAAN


Tervis ja heaolu:
MTÜ Lastekaitse Liit projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2015 a.  2017/1018 õppeaastal liitusid programmiga 1.b, 2.b ja 2.c
Liikuma kutsuv kool – kogu õppeaasta
21.09 spordipäev 5.-12.klass
22.09 spordipäev 2.-4. klass
26.09 suur matkapäev, mille avas Gerd Kanter
Spordinädala raames toimus 28.09 pikkadel vahetundidel discolfi raja läbimine õues, vabavisete võistlus võimlas, saapavise õues.
25.09 kriisilaste kokkusaamine direktori juures
26.09-10.10 kehalise aktiivsuse mõõtmise võimalus personalile
1.11 koolis käivitus tasuta loodusteaduste huviring 3.-9. klassile
13.11 – 17.11 vaimse tervise nädala tegevused 5. - 9. klassile
21.11 Huvihariduse päev Tondiraba huvikoolis 2. klassidele
13.12 3.c politsei loeng  „Turvaline käitumine“
14.12 Rammumehe võistlus
21.12.2017/15.01.2018 Hammaste kontroll 1.-6.klass – Pirita Hambaravi OÜ
Kogu õppeaasta vältel toimuvad kõikidele klassidele Ida-Harju politseijaoskonna poolt pakutavad loengud. Teemadeks olid: Legaalsed ja illegaalsed uimastid, vägivald, internetiohutus, turvalisus koolides.

Prügi:
20.09-24.09 osavõtt jäätmetekke vähendamise nädalast: „Korduskasuta-anna esemele uus elu“, selle raames 3.klasside vanalinna meisterdused jäätmetest(papp-karbid, plastiktopsid).
22.11 jäätmetekke vähendamise veebiviktoriin 7.-9.klassidele
30.10 2.a klass KIK programm „Pandipakendite taaskasutamise lugu“ Eesti Pandipakendis.
1.11 7. c klass KIK programm „Pandipakendite taaskasutamise lugu“ Eesti Pandipakendis.
31.10 2.c, 2.d, 3.d, 4.a, 4.c KIK õppeprogramm Puhta vee teemapark.
1.-25.11 klasside keskkonnareeglite koostamine
25.11 Tallinna Keskkonnaameti ja Energia Avastuskeskuse perepäev „Prügi ressursiks“
8.01-12.01 rõivaste ja jalatsite taaskasutamise laat
september 2017 - mai 2018 vanadest asjadest uute meisterdamine õpilaste loovtöödena (topsidest lumememm, teksastest kotid)
2017/18 Patareide ja küünlaümbriste jaht.

Globaalne kodakondsus:
19.12 4.-9.klassid Ungari jõulutraditsioonid – korraldajaks Ungari vabatahtlik Richard
22.01-23.02 aktiivsed inglisekeelsed osalustunnid teemal „Fair trade and ecological footprint“ kõigile III kooliastme õpilastele
Märts 2018 rahvustoitude nädal sööklas
14.03.2018 Läänemere Gümnaasiumis "Vanalinna legendid" - 3.klassid
16.03.2018 "Autobahn" - 5.klassid koos Loo Gümnaasiumiga

Õpetajate koolitused
26.09 Tallinna haridusjuhtide keskkonnakonverents Energiakeskuses – Karmen Kisel
17.10 Rohelise kooli seminar Õpetajate Majas – Aire Luugus
07.11 Ressursikulu analüüs Õpetajate Majas – Katrin Näär, Aivar Suursaar
20.11 „Oskuste õppemeetodid. Probleemne käitumine“ Õpetajate Majas – Külli Ratassepp, Viia Hang
23.11 Rohelise kooli seminar „Prügi ja jäätmed“ Õpetajate Majas ja Irus – Ly Melesk, Aire Luugus
24.11 Liikumiskonverents Tartus – Raino Liblik, Triin Tibar

Koolitus vanematele
07.12 „Kuidas toetada last koduses õppimises“ – Ruuda Lind7.     TEAVITAMINE JA KAASAMINE

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise kooli tegevustest saab informatsiooni kodulehelt http://kuristikurohelised.blogspot.com.ee/, mida täiendatakse pidevalt. Samuti laekub informatsiooni ka Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kodulehele http://kuristiku.ee/.
Rohelise kooli tegemisi saab kooli personal, õpilased ja lapsevanemad jälgida ka aeg-ajalt kooli infotelerist, samuti saab infot meili teel. Koosolekute toimumisest teavitatakse kooli siseraadio vahendusel.
Lapsevanemal on õigus avaldada arvamust ja soovi osaleda õppe- ja kasvatustegevuste teemade ja tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel.
Kõigil soovijatel on võimalik osaleda regulaarselt toimuvatel Rohelise kooli töörühma koosolekutel.


8.     TEGEVUSKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD

Iga õppeaasta alguses vaatab töögrupp tegevuskava üle ning vajadusel lisab antud õppeaastaks tegevused. Töörühma liikmed tutvustavad tegevuskava muudatused sügisel õppenõukogus.  Tegevuskava muudatus- ja parendusettepanekuid on võimalik esitada õppeaasta vältel kirjalikult või töörühma koosolekutel, neid arutatakse ning kinnitatakse õppenõukogus.LISAD

Lisa 1. Rohelise kooli keskkonnaküsimustik õpetajale


Küsimustik on vajalik, et selgitada välja Kuristiku Gümnaasiumi õpetajate keskkonnakäitumine ja -teadlikkus. Andmed on anonüümsed, neid kasutatakse kooli keskkonnaanalüüsi koostamisel.
1. Kas oled oma ainetunnis käsitlenud ökoloogilise jalajälje teemat?
jah
ei
ei oska öelda

2. Kas Sa tead, mida tähendab Fair Trade (õiglane kaubandus) kaubamärgistus?
jah
ei
olen märgistust näinud, aga ei tea, mida see tähendab

3. Kas osed osalenud pere või klassiga heategevus- või ühiskondliku initsiatiivi projektides? (annetused, koristustalgud)
jah
ei

4. Kas Sa sorteerid kodus prügi?
jah
ei
osaliselt (nt vanapaber, taara eraldi)

5. Kas prügi sorteerimine on Sinu jaoks oluline?
jah
ei
ei oska öelda

6. Kas Sa kasutad enda hinnangul kokkuhoidlikult puhast vett?
jah
ei
ei oska hinnata

7. Kas Sa tuled hommikul jalgsi või jalgrattaga tööle?
jah
ei
osaliselt bussiga, osaliselt jalgsi

8. Kas Sinu peres jääb sageli toitu üle ja see visatakse ära?
jah
ei
ei oska hinnata

9. Kas Sa põletad aias või maakodus sügisel lehti?
jah
ei

10. Kas kasutad meie kooliõue võimalusi õuesõppeks?
jah
ei

11. Kas Sinu klassis on toataimi?
jah
ei

12. Kas meie kooli õuealal on Sinu hinnangul õpilastele piisavalt tegelusvahendeid?
jah
ei

13. Kas õpilased võiksid Sinu hinnangul iga päev vähemalt ühe vahetunni õues veeta?
jah
ei
sõltub õpilaste vanusest

14. Kas oled käinud õpilastega õppekäigul mere ääres?
jah
ei

15. Kas õpilased kasutavad Sinu hinnangul liigselt nutivahendeid?
jah
ei
ei oska öelda

16. Kas kasutad oma ainetunnis liikumist soodustavaid tegevusi/mänge?
jah
ei
vahel harva

17. Kas Sinu hinnangul on koolisöökla toiduports piisav?
jah
ei
ei ole kursis

18. Kas sööd koolis salatit, puu- ja juurvilju?
jah
ei
söön kaasa võetud tervislikku toitu

19. Kas kustutad vahetunniks klassis tule?
jah
ei
vahetevahel

20. Kas hommikune liiklus kooli ees on Sinu hinnangul turvaline?
jah
ei
ei oska hinnata

21. Milline on Sinu peamine liikumisvahend?
auto
ühistransport
käin jala
muu (nt jalgratas)

22. Milline lisavahend oleks õpilaste õuetegevuste mitmekesistamisel Sinu hinnangul koolihoovis kõige asjalikum?
discgolfi rada
pallimänguplatse lisaks
rohkem asfaldile joonistatud mänge (nt siseõue)
seiklusrada algklassilastele
talvine uisuväljak

Lisa 2. Keskkonnaülevaatuse küsimustik õpilasele


Kliimamuutused
1.    Kas tuled hommikul jala kooli?
2.    Kas joote kodus sageli pudelivett?
3.    Kas sa sööd septembris sageli banaane, vaatamata sellele, et Eestis on sellel ajal palju õunu?
4.    Kas teie pere sööb sageli liha ja  vorsti?
5.    Kas teie peres jääb sageli toitu üle ja see viiakse prügikasti?
6.    Kas teie maakodus sügisel põletatakse lehti?
7.    Kas sa oled istutanud mõne puu?

Meri ja rannik
1.    Kas oled leidnud rannast tühje plastpudeleid ?
2.    Kas oled rannas näinud õlist vett?
3.    Kas oled näinud rannas lainetuse uuristavat tegevust?
4.    Kas oled talvel toitnud veelinde?
5.    Kas teete klassiga õppekäike mere äärde?
6.    Kas õppetundides räägitakse mere saastumisega seonduvatel teemadel?
7.    Kas oled suvel vees näinud sinivetikaid?
8.    Kas sa tead, kuhu läheb meie reovesi?

Transport
1.    Kas hommikul on kooli ees palju või vähe autosid?
2.    Kas hommikune liiklus kooli ees on turvaline?
3.    Kas sa tuled hommikul jalgsi kooli?
4.    Kas sa lähed jalgsi koju?
5.    Kas sa tuled kooli jalgratta, tõukeratta, rula, rulluiskudega?
6.    Kumb transpordivahend saastab sinu arvates rohkem – buss või auto?
7.    Milline transpordivahend ei saasta loodust?
8.    Millise transpordivahendiga liiguvad päeva jooksul sinu pereliikmed?

Vesi
1.    Kuidas hindad enda vee kasutust? Kas sa kasutad enda arvates liiga palju puhast vett?
2.    Kas sinu meelest peaks inimesed vähem vett kasutama?
3.    Kas sa tead mis tähendavad kaks nuppu tualettpoti loputuskasti kaanel?
4.    Kas kasutad rohkem sooja või külma vett?
Sooja/ külma
5.    Kas käid vannis või dušši all?
vann/ dušš
6.    Kas sinu peres pestakse nõusid käsitsi või nõudepesumasinaga?
käsitsi/ masinaga
7.    Kui palju sa päevas vett joogina tarbid?
alla 1L/ ligikaudu 1L/ üle 1L
8.    Kas sa paned hambaid pestes vee kinni?
9.    Kas kasutad kraanivett joogiveena?

Tervis ja heaolu
1.    Kas sa saad koolis piisavalt liikuda ja mängida?
2.    Kas sa oled nädalavahetusel piisavalt õues?
3.    Kas sulle meeldib koolis olla?
4.    Kas sa kasutad vahetundides nutitelefoni?
5.    Kas sa tead, mis on kiusamisvaba keskkond/kool?
6.    Kas õppetunnis toimuvate tegevuste ajal on ka liikumispausid?
7.    Kas sa kasutad tihti kooli tervishoiu kabinetti?
8.    Kas sa pesed käsi enne söömist?
9.    Kas sa tead, milline on tervislik toit?
10.  Kas sa sööd koolis salatit, puu- ning aedvilju?
11.  Kas sinu jaoks on meie koolisöökla toiduportsjon piisav?
12.  Kas viid tihti sööklas osa söömata jäänud toitu tagasi?
13.  Kas sa sööd koolis suppi?
14.  Kas sa läheksid sööma 13.45 koolipäevast järgi jäänud toitu?

Globaalne kodakondsus
1.   Kas tundides on räägitud teemal, kuidas meie igapäevane tegevus võib mõjutada inimeste elu kogu maailmas?
2.   Kas sa pead oluliseks erinevate loomaliikide, loodusvarade ja kultuuride säilitamist kogu maailmas?
4.   Kas sa tead midagi „Fair Trade“(õiglase kaubanduse) kaubamärgistusest?
5.   Kas koolis on käsitletud ökoloogilise jalajälje teemat? (7.-12. kl)
6.   Kas tundides räägitakse meie planeedi jätkusuutlikkusest?
7.   Kas sa oled osalenud koos pere või klassiga keskkonnateemalistes heategevusprojektides? (koristustalgud, loomade varjupaik, Teeme ära!, sõpruskoolid teistes riikides)
8.   Kas õppetöös kasutatakse teiste maade muinasjutte ja muusikat?
9.   Kas meie koolis rõhutatakse, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu?
10. Kas koolis tutvustatakse teiste maade kombeid ja toitu?

Elurikkus
1.    Kas kooli territooriumil on tehtud midagi elurikkuse tõstmiseks?
2.    Kas meie koolis on esteetiliselt hästi kujundatud loodusnurk taimedega?
3.    Kas meie kooli õuealal on loodud võimalused õuesõppeks?
4.    Kas meie kooli õuealale on paigaldatud lindudele pesakaste või toidumajakesi?
5.    Kas oled kooli õuel kasvavatel puudel märganud linnupesi?
6.    Kas sa tead, millised puu-ja põõsaliigid kasvavad kooli territooriumil?
7.    Kas olete õues õppinud ja loodust uurinud?
8.    Kas kooli territooriumil on ala, mida ei niideta?
9.    Kas oled uurinud, millised putukad elavad kooli territooriumil?
10.  Kas klassides on toataimi?
11.  Kas sa tead, mitu olmejäätmete ja biojäätmete prügikonteinerit on kooli õuealal?
12.  Kas kooliõuel kasvatatakse lilli?
13.  Kas õuealal on piisavalt ronimis- ja turnimisvahendeid?

Energia
1.    Kas jätad ruumist lahkudes tule põlema?
2.    Kas jätad arvuti või teleka tööle, isegi kui ei kasuta/vaata neid?
3.    Kas paned päeval toas tule põlema, kui Päike paistab?
4.    Kas keegi su perekonnas/sugulastest sõidab elektriautoga?
5.    Kas teil kodus kasutatakse päikseenergia toimel töötavaid seadmeid?
(Kui mitu kodumasinat/tehnikavahendit teil õhtuti elektri abil töötavad?)
6.    Kas te olete rääkinud oma perega elektrisäästmisest?
7.    Kui teadlik sa oled taastuvenergiast?
8.    Kas kustutate kõik tuled ööseks, kui magama lähete?
9.    Kas teie kodus mängib telekas terve õhtu?
10.  Kas sa lülitad ööseks arvuti, arvutiseadmed välja?
11.  Kas sa oled mõelnud, kui palju elektrit sa päevas kulutad?
12.  Millal sa oma telefoni laadima paned? (kui tühjaks saab, iga öö – olenemata akuseisundist, kogu aeg kodus olles on laadimas).
13.  Kas sa tead, mille peale kulub kodus kõige rohkem elektrienergiat?
14.  Milliseid lambipirne Te kodus kasutate? (hõõglamp, halogeenlamp, säästulamp, led-lamp).

Prügi
1.   Kas sa sorteerid prügi?
2.   Kas sa tead kuidas sorteerida prügi?
3.   Kas prügi sorteerimine on oluline?
4.   Kas sa viskad prügi maha?
5.   Kas sa viskad taara koolis spetsiaalselt selle jaoks mõeldud taaraprügikasti?
6.   Kas sa viskad vanad/väikseks jäänud riided prügikasti  või teed nendega midagi muud?
7.   Kas teie peres tekib palju prügi?
8.   Kas sa saaksid midagi teha, et prügi oleks vähem?
9.   Kas sa tead, kuidas kasutatakse sorteeritud prügi? Nt plastikpudelid, klaas
10. Kas sorteerimata olmeprügist on võimalik ka midagi kasulikku toota?
11. Kas sa tead, kuhu viia ohtlik prügi?

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Rohelise Kooli töörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinna Kuristiku Gümnaasium  Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll 


14. jaanuar 2019, nr. 3  Tallinn   Algus 14.00, lõpp 14.45  Juhatasid: Karmen Kisel, Aire Luugus  Protokollis: Ly Melesk  Võtsid osa: õpetajad H. Kivila, K. Vooglaid, lapsevanem K. Ratassepp, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär ja 13 õpilast 4.b, 5. c,  4.a, 8.c, 9.a, 7.b klassist   
Päevakord:  1.Söödavate taimede kasvatamine õppeasutuse aias  2.Sooja kampsuni päeva korraldamine  3.Ressursikulu analüüs  4.Lindude toitmine

9. klassid käisid Botaanikaaias fotosünteesi uurimas

Kõik 9. klassid külastasid ajavahemikus 23.-27.09 Tallinna Botaanikaaeda. Õppetunni teemaks seal oli fotosüntees ja hingamine. Klass jagati pooleks ja esimene pool läks alguses loodusklassi mikroskoopide taha ja teine pool siis kasvuhoonetesse. Mõlemas kohas töötades olid õpilastel ka töölehed mida täita. Kasvuhoones otsiti erinevaid taimi, mis haakusid siis küsimusega. Giid käis ees ja tutvustas õpilastele taimi ja rääkis kuidas üks või teine taim fotosünteesib ja millised on looduses tähtsamad taimed, kui kõrgeks kasvab banaane kasvatav taim (rõhutas, et see pole puu), millise osaga kaktus fotosünteesib jne. Õpilastele ekstra vastuseid ette ei öeldud, vaid nad pidid ise järge pidama millal on giidi jutt selline kust leiaks ka küsimustele vastused. Õpilased said kenasti hakkama. Eriti meeldis mikroskoobiga töö tegemine. Lisaks said õpilased vastata töölehe küsimustele ja joonistada taime rakke, otsida mikroskoobiga üles taimede õhulõhed jne. Õpilased õppisid sellest palju ja tundus, …