Otse põhisisu juurde

Rohelise Kooli tegevuskava 2018-2019
ROHELINE KOOL
Tegevuskava
2018-2019Tallinn 2018
SISUKORD


1.     KOOLI ÜLDISELOOMUSTUS

Tallinna Kuristiku Gümnaasium (edaspidi TKG) on üldhariduskool, kus on nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osa. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis käsitletakse õppimist kui teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtushoiakute ja -hinnangute omandamist, mis on vajalikud igapäevaelus toimetulekuks. Õppimise aluseks on kogemus, mille õpilane omandab füüsilises, vaimses ja sotsiaalses keskkonnas. Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja. Uute teadmiste omandamisel tugineb õpilane varemõpitule. Õpilane oskab omandatud teadmisi rakendada probleemide lahendamisel, valikute tegemisel, oma seisukohti argumenteerides ning edasiste õpingute käigus.
TKG – s õpet kavandades ja ellu viies:
1) arvestatakse õpilase eripära, võimeid, keelelist, kultuurilist ja perekondlikku tausta ja terviseseisundit;
2) jälgitakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle erinevaid huvitegevusi;
3) võimaldatakse õpilastele mitmekesiseid kogemusi erinevatest kultuurivaldkondadest;
4) tehakse uurimistööd ning seostatakse erinevates valdkondades õpitavat igapäevase eluga;
5) rakendatakse mitmekesist õppemetoodikat (sealhulgas audio- ja visuaalseid õppevahendeid, aktiivõppemeetodeid, õppekäike, õues- ja muuseumiõpet jms);
6) kasutatakse asjakohaseid hindamisviise ja -meetodeid;
7) diferentseeritakse õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad õpilastel sobiva pingutustasemega õppida, arvestades nõustamiskomisjoni või kooli HEV töö koordinaatori ettepanekuid.

TKG õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kes kannab oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi Lasnamäe ja koolipere traditsioone. TKG õppekorralduse arendamisel peetakse silmas õpilaste vaimse ja füüsilise tervise edendamist ning kaitset. Õppekoormus vastab RÕK kehtestatud nädalakoormuse normidele.Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamises
1) osaleb kogu koolipere;
2) luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel;
3) koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdselt;
4) jagatakse otsustusõigust ja vastutust;
5) märgatakse ja tunnustatakse õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste sildistamisest;
6) välditakse vägivalda ja kiusamist;
7) ollakse avatud konstruktiivsele kriitikale ja asjalikele tähelepanekutele;
8) korraldatakse koolielu demokraatia põhimõtteid austades.

TKG füüsiline keskkond on saanud uue näo renoveerimise tulemusena:
1) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast otstarbekas, turvaline ja vastab tervisekaitsenõuetele;
2) kabinettides on õppetöö raames võimalik kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat (projektorid, dokumendikaamerad, tahvelarvutid), lisaks on võimalus esitlustehnika ning arvutitega töötada kooliraamatukogus või suures auditooriumis;
3) valdav osa õppetööst toimub klassides, kus on võimalik mööblit ümber paigutada ja teha rühmatööd;
4) ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega ning vastavad õpetatavate ainete erinõuetele (keemia, füüsika, võõrkeeled, muusika jne.);
5) kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja  vahendeid;
6) kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamiseks nii koolitundides kui ka tunniväliselt on suur kolmeosaline võimla, jõusaal ja staadion.
7) kooli territooriumile on rajatud töötava valgusfooriga liiklusväljak, mida saavad soovi korral liikluskasvatuse tundide läbiviimiseks kasutada ka ümbruskonna teised koolid ja lasteaiad

Õpet korraldatakse ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides ja virtuaalses õppekeskkonnas).

TKG alusväärtused:
1) Professionaalsus – nii õpetajate kui ka kõikide töötajate tasandil
2) Usaldusväärsus – erinevate huvirühmade usaldus koolis toimuva suhtes
3) Innovaatilisus – ühiskonna ootustele vastamine tulevikku vaadates
4) Sõbralikkus – sallivus ning üksteisega arvestamine

Eetilised põhimõtted:
1) Üldinimlikud väärtused - ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu.
2) Ühiskondlikud väärtused - vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, loov eneseteostus, õiguspõhisus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus.2.     ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHM

Aire Luugus – projekti koordinaator
Karmen Kisel – projekti koordinaator, 4.-6. klasside õppejuht
Ly Melesk – 1.-3. klasside õppejuht
Triin Tibar – huvijuht
Kirsti Vooglaid – loodusõpetuse ja  robootika õpetaja
Ele-Marika Sooväli – geograafia- ja majandusõpetaja
Merle Rahe – laspsevanemate esindaja
Liina Pukk – lapsevanemate esindaja
Hanna Kivila - klassiõpetaja
Külli Ratassepp - klassiõpetaja, algõpetuse ainesektsiooni esimees
Õpilased: Lilian Vehk, Ketlin Victoria Lõtševa, Jan Anders Võisula, Lydia Skrabutenas, Rasmus Õunap, Anastasia Blähhin, Karmen-Anett Kiivit, Eliis Kaera, Lisandra Leisson, Stiina Kreutzberg, Rasmus Sepp, Merit Matsalu, Triinu-Marleen Metsalu, Aare Silm, Teele Pallas, Ingriin Tamuri, Patricia Puusepp, Darja Kisseljova, Haydee Grettel Kollom, Lisette Lind, Karmen Silm, Gerda Lizett Puju, Henry Elmest3.     KURISTIKU GÜMNAASIUMI KESKKONNAPÕHIMÕTTED

1.      Kustutame ruumist lahkudes tuled.
2.      Ei raiska vett.
3.      Taaskasutame paberit.
4.      Osaleme keskkonnateemalistes projektides.
5.      Prügi maha ei viska.
6.      Sorteerime prügi õigesti.
7.      Käime võimalikult palju jala või kasutame ühistransporti.
8.      Ei raiska toitu.
9.      Õpime aktiivselt õues ja kasutame oma koolihoovi võimalusi.
10.  Hoiame loodust ja loomi.
11.  Tekitame vähem müra.4.     ROHELISE KOOLI TEEMAD 2018/2019 ÕPPEAASTAL

Rohelise kooli teemad on:
 • Elurikkus ja loodus
 • Kliimamuutused
 • Energia
 • Globaalne kodakondsus
 • Tervis ja heaolu
 • Meri ja rannik
 • Prügi
 • Õueala
 • Transport
 • Jäätmed
 • Vesi
Tallinna Kuristiku Gümnaasium keskendub 2018/2019 õppeaastal kolmele teemale:
 1. Kliimamuutused
 2. Õueala
 3. Transport


5.     EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

Programmi suurim saavutus on kahtlemata fakt, et selle tulemusena kasvab põlvkond põlvkonna järel jätkusuutlikult mõtlevaid keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.
Kliimamuutused
1. Reidi tee keskkonnamõjude kaardistamine - 9.klassid


Õueala
1. Õuesõppe tunnid
2. Õuevahetunnid (pikad õuevahtunnid 1.-2. klassidele)
3. Taimestiku tundmaõppimine õuealal, loovtööd

Transport
1. Propageerime kooli tulema jalgsi, ühistranspordiga, rattaga.
2. Autovaba päev - 28.09.2018
3. Uus rattahoidla - september 2018
4. Liiklustunnid kooli liiklusväljakul
Informatsiooni jagamine
1.      Koduleht, blogi, meil
2.      Informatsioon seinale, uksele, stendile
3.      Suuline teavitus õpetajalt ja läbi kooli siseraadio
4.      Lapsevanemate nõustamine keskkonnahariduse kujundamisel
Töömeetodid:
·         Keskonnaülevaatuse teostamine
·         Küsitlused
·         Teadmiste ja info jagamine, täiendamine ning omandamine
·         Õppekäigud
·         Töötoad
·         Mängud
·         Orienteerumine kodupaigas
·         Meisterdamised ja käsitöö
·         Kunstikonkursid
·         Vaatlused
·         Laadapäevad
·         Huvitavad kohtumised einevate valdkondade spetsialistidega
·         Pildistamine
·         Materjalide arhiveerimine
Alavaldkond
Eesmärk/
Tulemus
Tegevus
Tähtaeg/
Periood
Vastutaja/
Kaasatus
Strateegiline juhtimine
Tallinna Kuristiku Gümnaasium liitub Rohelise kooli programmiga
Projektijuht ja projekti koordinaator koostavad ja viivad läbi ettevalmistavad tegevused
oktoober 2017
Projektijuht/
koordinaator

TKG-s on moodustatud keskkonna-töörühm
Õpetajate üldkoosolekul tutvustatakse Rohelise kooli 2018/19 õppeaasta tegevusi. 
november 2017
juhtkond

TKG-s on läbi viidud keskkonnaülevaatus, mille tulemusena koostatakse tegevuskava
Keskkonnatöörühm viib läbi keskkonna ülevaatuse, et välja selgitada laste, lastevanemate ja personali keskkonnaalased väärtushinnangud, teadmised ja hoiakud, tegevused.
detsember 2017-jaanuar 2018
Keskkonna-töörühm

TKG arengukava sisaldab Rohelise kooli programmi tegevusi
Keskkonnatöörühm koostab Rohelise kooli programmi tegevuskava, mis liidetakse kooli arengukava juurde
jaanuar 2018
Keskkonna-töörühm, juhtkond
Personali-juhtimine
TKG personal on teadlik kõigist Tallinna Rohelise kooli projekti tegevustest
Projektijuht ja koordinaator osalevad Rohelise kooli projekti infopäevadel ja koosolekutel ning annavad infot õpetajate üldkoosolekutel, Rohelise kooli koosolekutel ja blogi kaudu edasi
jaanuar-mai 2018
projektijuht
Õppe-kasvatus-tegevus
TKG õppekava sisaldab keskkonnakasvatuse valdkonda
Keskkonnakasvatuse aspektid on lõimitud kõigisse ainekavadesse, neile pööratakse varasemast suuremat tähelepanu. Bioloogia valikkursuses 10. klassis peavad õpilased jälgima kodus tekkivaid prügikoguseid, vee- ja elektri-kasutust,  hindama oma ökoloogilist jalajälge
kevad 2018
Keskkonnatöörühm, pedagoogiline personal

TKG tegeleb põhjalikumalt kolme teemaga Rohelise kooli programmist
Keskkonnatöörühm valib kolm teemat Rohelise kooli programmist ja planeerib teemakohased tegevused
oktoober 2017
Keskkonna-töörühm

TKG tegeleb süvendatult tervise ja heaolu, prügi ja jäätmed ning globaalse kodakondsuse teemadega
*täpsem esmaste tegevuste kirjeldus lk. 7-8, mida pidevalt täiendatakse blogis: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2223169697969621914#editor/target=post;postID=4068841323260466707;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=1;src=postname


oktoober  2017 -
juuni 2018


Keskkonna-töörühm, juhtkond, õpetajad, õpilased, lapsevanemad

Õpetajad viivad läbi õuesõppetegevusi
Õpetajad planeerivad õuesõppetegevusi,  õppekäike keskkonna tundmaõppimiseks
jaanuar-mai 2018
õpetajad

Lapsed tunnevad erinevaid riike ja rahvusi
Õpetajad planeerivad õppetegevustesse riikide, rahvaste, keelte, kultuuride  tundmaõppimist
jaanuar-mai 2018
õpetajad

Lapsed oskavad näha endast erinevaid lapsi ja suhtuda neisse sõbralikult ning mõistvalt
Õpetajad planeerivad õppetöösse erinevate riikide ja kultuuride tundmaõppimist, praktilist tegevust (lastekirjandus, laulud, tantsud, toidud)
jaanuar-mai 2018
õpetajad
Avalik suhtlemine
Lapsevanemad on teadlikud Rohelise kooli programmist ja koolis toimuvatest tegevustest
Täiendatakse blogi „Kuristiku rohelised“  http://kuristikurohelised.blogspot.com.ee/
Kooli fuajees on stend programmi ja tegevuste tutvustamiseks
detsember 2017- jaanuar 2018
Projektijuht, keskkonna-töörühm
Ressursside juhtimine
Kooli territooriumil on rajatud üleeelmisel aastal õuesõppeklass. Territooriumile paigaldati 2018 kevadel seiklusrada.

kevad 2018
majandus-juhataja
6.     KALENDERPLAAN


Kliimamuutused:
19.10 TÜ lõimingu projekt "Reidi tee keskkonnamõju hindamine" K.Kisel ja 9.klassid

Õueala:
07.09 Piknik õuealal
Transport:
26.09.2018 loeng "Jalgratta kasutuse propageerimine Tallinnas" Erik Sarapuu 7.-9.klass
28.09.2018 Autovaba päev Kuristiku Gümnaasiumis - osaleb kogu kool
september 2018 PEATU, VAATA, VEENDU - 5.-6. klassid
sept 2018-mai 2019 Kalevi Jalgrattakooli ja TKG vaheline koostöö
12.10.2018 Kuristiku helkuripuu - 2.klassidÕpetajate koolitused:
25.09 Tallinna haridusjuhtide keskkonnakonverents TTÜ – Karmen Kisel, Aire Luugus
17.10 Tallinna Keskkonnaameti infoseminar linnaaiandusest - Ly Melesk, Aire Luugus
30.10 Rohelise Kooli seminar "Kliimamuutused" - Karmen Kisel
19.11 Rohelise Kooli seminar "Ressursisäästlik majandamine" - Aire Luugus

Muud ühised Rohelise Kooli tegevusega seotud ettevõtmised:
03.10.2018 Veetarga retk Puhta vee teemaparki - 5.d
04.10.2018 KIK projekt "Jahitarga retk metsa" - 4.klassid
05.10.2018 Veetarga retk Puhta vee teemaparki - 7.b
11.10.2018 Veetarga retk Puhta vee teemaparki - 2.b
03.04.2019 Külaskäik putukate maailma ja meemeistrite juurde - 1.b
04.04.2019 Külaskäik putukate maailma ja meemeistrite juurde - 1.a
05.04.2019 Külaskäik putukate maailma ja meemeistrite juurde - 1.c7.     TEAVITAMINE JA KAASAMINE

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise kooli tegevustest saab informatsiooni kodulehelt http://kuristikurohelised.blogspot.com.ee/, mida täiendatakse pidevalt. Samuti laekub informatsiooni ka Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kodulehele http://kuristiku.ee/ ning Rohelise Kooli FB lehele.
Rohelise kooli tegemisi saab kooli personal, õpilased ja lapsevanemad jälgida ka aeg-ajalt kooli infotelerist, samuti saab infot meili teel. Koosolekute toimumisest teavitatakse kooli siseraadio vahendusel.
Lapsevanemal on õigus avaldada arvamust ja soovi osaleda õppe- ja kasvatustegevuste teemade ja tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel.
Kõigil soovijatel on võimalik osaleda regulaarselt toimuvatel Rohelise kooli töörühma koosolekutel.


8.     TEGEVUSKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD

Iga õppeaasta alguses vaatab töögrupp tegevuskava üle ning vajadusel lisab antud õppeaastaks tegevused. Töörühma liikmed tutvustavad tegevuskava muudatused sügisel õppenõukogus.  Tegevuskava muudatus- ja parendusettepanekuid on võimalik esitada õppeaasta vältel kirjalikult või töörühma koosolekutel, neid arutatakse ning kinnitatakse õppenõukogus.LISAD

Lisa 1. Rohelise kooli keskkonnaküsimustik õpetajale


Küsimustik on vajalik, et selgitada välja Kuristiku Gümnaasiumi õpetajate keskkonnakäitumine ja -teadlikkus. Andmed on anonüümsed, neid kasutatakse kooli keskkonnaanalüüsi koostamisel.
1. Kas oled oma ainetunnis käsitlenud ökoloogilise jalajälje teemat?
jah
ei
ei oska öelda

2. Kas Sa tead, mida tähendab Fair Trade (õiglane kaubandus) kaubamärgistus?
jah
ei
olen märgistust näinud, aga ei tea, mida see tähendab

3. Kas oled osalenud pere või klassiga heategevus- või ühiskondliku initsiatiivi projektides? (annetused, koristustalgud)
jah
ei

4. Kas Sa sorteerid kodus prügi?
jah
ei
osaliselt (nt vanapaber, taara eraldi)

5. Kas prügi sorteerimine on Sinu jaoks oluline?
jah
ei
ei oska öelda

6. Kas Sa kasutad enda hinnangul kokkuhoidlikult puhast vett?
jah
ei
ei oska hinnata

7. Kas Sa tuled hommikul jalgsi või jalgrattaga tööle?
jah
ei
osaliselt bussiga, osaliselt jalgsi

8. Kas Sinu peres jääb sageli toitu üle ja see visatakse ära?
jah
ei
ei oska hinnata

9. Kas Sa põletad aias või maakodus sügisel lehti?
jah
ei

10. Kas kasutad meie kooliõue võimalusi õuesõppeks?
jah
ei

11. Kas Sinu klassis on toataimi?
jah
ei

12. Kas meie kooli õuealal on Sinu hinnangul õpilastele piisavalt tegelusvahendeid?
jah
ei

13. Kas õpilased võiksid Sinu hinnangul iga päev vähemalt ühe vahetunni õues veeta?
jah
ei
sõltub õpilaste vanusest

14. Kas oled käinud õpilastega õppekäigul mere ääres?
jah
ei

15. Kas õpilased kasutavad Sinu hinnangul liigselt nutivahendeid?
jah
ei
ei oska öelda

16. Kas kasutad oma ainetunnis liikumist soodustavaid tegevusi/mänge?
jah
ei
vahel harva

17. Kas Sinu hinnangul on koolisöökla toiduports piisav?
jah
ei
ei ole kursis

18. Kas sööd koolis salatit, puu- ja juurvilju?
jah
ei
söön kaasa võetud tervislikku toitu

19. Kas kustutad vahetunniks klassis tule?
jah
ei
vahetevahel

20. Kas hommikune liiklus kooli ees on Sinu hinnangul turvaline?
jah
ei
ei oska hinnata

21. Milline on Sinu peamine liikumisvahend?
auto
ühistransport
käin jala
muu (nt jalgratas)


Lisa 2. Keskkonnaülevaatuse küsimustik õpilasele


Kliimamuutused
1.    Kas tuled hommikul jala kooli?
2.    Kas joote kodus sageli pudelivett?
3.    Kas sa sööd suvel ja sügisel sageli troopilisi puuvilju, nagu banaan, virsik, apelsin, vaatamata sellele, et Eestis on sellel ajal palju kohalikke marju ja puuvilju?
4.    Kas teie pere sööb sageli liha ja  vorsti?
5.    Kas teie peres jääb sageli toitu üle ja see viiakse prügikasti?
6.    Kas puulehtede ja kulu põletamine sügiel on sinu hinnangul arukas tegu?
7.    Kas sa oled istutanud mõne puu?
8.    Kas teie pere kasutab nt ürituste korraldamisel ühekordseid nõusid?
9.    Kas oled kuulnud kliimamuutuste põhjustest?

Meri ja rannik
1.    Kas oled leidnud rannast tühje plastpudeleid ?
2.    Kas oled rannas näinud õlist vett?
3.    Kas Läänemere vesi on sinu hinnangul piisavalt puhas?
4.    Kas oled talvel toitnud veelinde?
5.    Kas teete klassiga õppekäike mere äärde?
6.    Kas õppetundides räägitakse mere saastumisega seonduvatel teemadel?
7.    Kas oled suvel vees näinud sinivetikaid?
8.    Kas sa tead, kuhu läheb meie reovesi?
9.    Kas sinu hinnangul on põhjust muret tunda liikide säilimise pärast maailma mereelus? 

Transport
1.    Kas hommikul on kooli ees palju või vähe autosid? Mida teha, et autosid oleks kooli juures       
       vähem?
2.    Kas hommikune liiklus kooli ees on turvaline?
3.    Kas sa tuled hommikul jalgsi kooli? Kui ei, siis miks?
4.    Kas sa lähed jalgsi koju?
5.    Kas tuleb kooli jalgratta, tõukerattaga? Millised probleemid sellega seoses on tekkinud?
6.    Kumb transpordivahend saastab sinu arvates rohkem – buss või auto?
7.    Millise transpordivahendiga liiguvad päeva jooksul sinu pereliikmed?
8.    Kas sinu pere osales autovaba päeva üritusel?
9.    Kas autoliiklus kooli ees segab sind?

Vesi
1.    Kuidas hindad enda vee kasutust?
        Skaalal 1-5, millest 1 on väga vähe ja 5 liiga palju.
2.    Kas sinu meelest peaksid inimesed vähem vett kasutama?
3.    Kas sa tead, mida tähendavad kaks nuppu tualettpoti loputuskastil?
4.    Kas kasutad rohkem sooja või külma vett?
Sooja/ külma
5.    Kas käid vannis või dušši all?
vann/ dušš
6.    Kas sinu peres pestakse nõusid käsitsi või nõudepesumasinaga?
käsitsi/ masinaga
7.    Kui palju sa päevas vett joogina tarbid?
alla 1L/ ligikaudu 1L/ üle 1L
8.    Kas sa paned hambaid pestes vee kinni?
9.    Kas kasutad kraanivett joogiveena või eelistad pudelivett/gaseeritud vett?
10. Kas kodus või koolis on olnud juttu puhta vee säästmise vajadusest?

Tervis ja heaolu
1.    Kas sa saad koolis piisavalt liikuda, nii palju, kui soovid?
2.    Kas sa oled nädalavahetusel piisavalt õues?
3.    Kas sa käid vahetunnis õues?
4.    Kas sulle meeldib koolis olla?
5.    Kas sa tead, kus koolimajas ei tohi kasutada nutitelefoni?
6.    Kas sa tead, mis on kiusamisvaba keskkond?
7.    Kas õppetunnis toimuvate tegevuste ajal on ka liikumispausid?
8.    Kas sa külastad tihti kooli tervishoiu kabinetti?
9.    Kas sa pesed käsi enne söömist?
10.    Kas sa tead, milline on tervislik toit?
11.  Kas sa sööd koolis salatit, puu- ning aedvilju?
12.  Kas sinu jaoks on meie koolisöökla toiduportsjon piisav?
13.  Kas sul jääb koolisööklas sageli toitu järgi?
14.  Kas sa tunned end koolis turvaliselt? 


Globaalne kodakondsus
1.   Kas tundides on räägitud teemal, kuidas meie igapäevane tegevus võib mõjutada inimeste elu kogu maailmas?
2.   Kas sa pead oluliseks erinevate loomaliikide, loodusvarade ja kultuuride säilitamist kogu maailmas?
4.   Kas sa tead midagi „Fair Trade“(õiglase kaubanduse) kaubamärgistusest?
5.   Kas koolis on käsitletud ökoloogilise jalajälje teemat? Kas sa tead, kuidas oma ökoloogilist      
      jalajälge vähendada?
6.   Kas koolis on räägitud kliimamuutuse mõjust maailmale? Kas sa tead, mis on kliimamuutus?
7.   Kas sa oled osalenud koos pere või klassiga keskkonnateemalistes heategevusprojektides? (koristustalgud, loomade varjupaik, Teeme ära!, sõpruskoolid teistes riikides)
8.   Kas õppetöös kasutatakse teiste maade muinasjutte ja muusikat?
9.   Kas meie koolis rõhutatakse, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu?
10. Kas koolis tutvustatakse teiste maade kombeid ja toitu?

Elurikkus, õueala
1.    Kas kooli territooriumil on tehtud midagi elurikkuse tõstmiseks?
2.    Kas meie koolis on esteetiliselt hästi kujundatud loodusnurk taimedega?
3.    Kas meie kooli õuealal on loodud võimalused õuesõppeks?
4.    Kas meie kooli õuealale on paigaldatud lindudele pesakaste või toidumajakesi?
5.    Kas oled kooli õuel kasvavatel puudel märganud linnupesi?
6.    Kas sa tead, millised puu-ja põõsaliigid kasvavad kooli territooriumil?
7.    Kas olete õues õppinud ja loodust uurinud?
8.    Kas kooli territooriumil on ala, mida ei niideta?
9.    Kas oled uurinud, millised putukad elavad kooli territooriumil?
10.  Kas klassides on toataimi?
11.  Kas sa tead, mitu olmejäätmete ja biojäätmete prügikonteinerit on kooli õuealal?
12.  Kas kooliõuel kasvatatakse lilli?
13.  Kas õuealal on piisavalt ronimis- ja turnimisvahendeid?

Energia
1.    Kas unustad ruumist lahkudes tihti tule põlema?
2.    Kas jätad arvuti või teleka tööle, isegi kui ei kasuta/vaata neid?
3.    Kas paned päeval toas tule põlema, kui Päike paistab?
4.    Kas kasutate perega mootorsõidukit (autot) lühikese maa läbimiseks?
5.    Kas teil kodus kasutatakse päikseenergia toimel töötavaid seadmeid?
6.    Kui mitu kodumasinat/tehnikavahendit teil õhtuti elektri abil töötavad?
7.    Kui teadlik sa oled rohelisest energiast?
8.    Kas kustutate kõik tuled ööseks, kui magama lähete?
9.    Kas teie kodus mängib telekas terve õhtu?
10.  Kas sa lülitad ööseks arvuti, arvutiseadmed välja?
11.  Kas sa arvad, et energia säästmine on tähtis? Miks sa nii arvad?
12.  Millal sa oma telefoni laadima paned? (1.kui tühjaks saab, 2.iga öö – olenemata akuseisundist, 3.kogu aeg kodus olles on laadimas).
13.  Kas sa tead, mille peale kulub kodus kõige rohkem elektrienergiat?


Prügi
1.   Kas teil sorteeritakse kodus prügi?
2.   Kas sa tead, kuidas sorteerida prügi õigesti?
3.   Kas prügi sorteerimine on oluline?
4.  Kas sa viskad koolis oma prügi õigesse prügikasti?
5.   Kas sa viskad prügi maha?
6.   Kas sa viskad vanad/väikseks jäänud riided prügikasti  või teed nendega midagi muud?
7.   Kas sa saaksid midagi teha, et prügi oleks vähem?
8.   Kas sorteerimata olmeprügist on võimalik ka midagi kasulikku toota?
9.   Kas sa tead, kuhu viia ohtlik prügi?
10. Kas sin aja su pere või tuttavad osalesid 15.09 Maailmakoristuspäeval?
11. Kas teie kodus kasutatakse:

 •  pabertaskurätte
 • paberkäterätte
 • väikeseid kilekotte poest
 • ühekordseid nõusid

     

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Vana liimipulga kasutus 3D printimisel

Teadupärast on meie koolis kaks 3d printerit, mis söövad liimi nagu lapsed jäätist. Nimelt kasutatakse printeri kuumaplaadi nakkevõime parandamiseks pulgaliimi või kahepoolset spetsiaalset teipi. Kuna kuumaplaat on võimeline saavutama temperatuuri 100+ kraadi, siis sulab ka kasutatud kuivanud liim sinna peale. See ei liimi küll nii hästi kui värske pulk, kuid kasutades seda ABS plastikuga (lego klotsid näiteks) printimiseks, siis lisatakse sinna peale kiht atsetooni ja ABS plastiku segu. See tähendab seda, et ei ole vahet, kas kasutada uut või vana liimipulka, tulemus jääb samaks. Seega oleme säästnud ühe uue liimipulga ja vähendanud prügi hulka vana näol. Märt Tammisaar


Rohelise Kooli tunnustus

5. juunil toimus Tallinna Õpetajate majas pidulik üritus, kus tunnustati Rohelise lipu kriteeriumid täitnud haridusasutusi. Üritusel laususid tervitussõnad Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova ja Rohelise Kooli programmi juht Eestis Sirje Aher. Muusikalise tervitusega esinesid mitmed tublid muusikakooli õpilased, nende seas ka meie 6. b õpilane Darja Kisseljova, kes on muuhulgas aktiivne Kuristiku Roheliste töörühma liige. Seejärel tutvustati kohalviibijatele Eesti värske rahvuslooma hundi eluviisi, misjärel jõudiski kätte kõige pidulikum hetk - roheliste lippude ja tunnistuste välja jagamine. Au omada Rohelist lippu omistati seekord kümnele haridusasutusele, nende hulgas Tallinna Kuristiku Gümnaasiumile. Lippu käisid vastu võtmas programmi koolipoolne koordinaator Aire Luugus ja projekti juht Karmen Kisel. Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ni…

Mängides teadlikumaks

Mängides teadlikumaks
Sügisel jõudsid meie kooli huvitavad ja arendavad keskkonnateemalised mängud ning vahendid põnevaks koos tegutsemiseks: savionni ehitamise komplekt koos päikseenergial töötava valgustusega ning mängud: „Kus on elu säästlikum ja mõistlikum“ ja „Õiglane kaubandus“. Varasemast ajast olid koolil kasutada kolm kompleti „Lotte loodusmängu“. Toimus infotund ja instrueerimine klassijuhatajatele, mille käigus selgitati, miks ja kuidas antud mänge klassijuhataja tundi integreerida. Enamus klasse tegeleski ühe klassijuhataja tunni raames keskkonnamängu mängimisega. Eriti populaarseks osutus säästliku eluviisi mäng, mille tegid läbi lausa kaheksa klassi. Nutikad õpetajad töötasid välja antud mängu võistlusversiooni, see omakorda tõstis õpilastes motivatsiooni teemasse paremini süveneda ja elavdas rühmadiskussiooni. Oma üllatuseks avastasid nii mõnedki III kooliastme õpilased, et asjad pole alati päris nii nagu nad siiani olid arvanud. Näiteks on kuivkäimlal ka positiivseid …