Otse põhisisu juurde

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi haridusliku lõimumise projekt "Õpime koos ja kõikjal" eesti ja vene emakeelega õpilasteleSeptembris-oktoobris 2017 sai teoks haridusliku lõimumise projekt Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 1. klasside õpilastele.  
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis õpib ligi 40% eesti keelest erineva kodukeelega õpilasi. Sellest tulenevalt oli projekti eesmärk toetada muu kodukeelega õpilasi eesti keeles õppimisel, aidata neid koolis toimetulekul. Samuti pakkuda tuge lastevanematele oma laste abistamisel. 
Projekti tegevused olid valitud selliselt, et need toetaksid suhtlemisoskust eesti keeles, eestikeelse sõnavara arengut, toimetulekut erinevates situatsioonides, liikluses. Kuristiku ja Läänemere koolide 1. klasside õpilased said nelja järjestikuse päeva jooksul koos tegutseda. 
3. oktoobril 2017 toimus liikluspäev Kuristiku gümnaasiumis. Tegutsesid erinevad töötoad: esmaabi andmine ja elustamine, liiklusmäng, liiklusmärkide tutvustamine, liiklusvideote vaatamine, tegevused liikluslinnakus, tõukerataste takistusraja läbimine. 
4. oktoobril oli meisterdamise-nuputamise päev. Pandi kokku ja tehti ise puslesid, tangrameidvooliti plastiliinist loomi, joonistati, töötati BeeBot robotitega. 
5. oktoober oli spordipäev Läänemere gümnaasiumis, kus toimusid erinevad teatevõistlused, liikumis-tantsulised tegevused, pallimängud. 
6. oktoobril toimus projekti lõpetamine Kuristiku gümnaasiumis. Toimus karneval, mõistatuste mõistatamine, ühine tantsimine ja tordisöömine.   
Toimusid ka loeng-seminarid lastevanematele teemal „Kuidas toetada oma last õppimisel“. Külalisesinejaks Tallinna õppenõustamiskomisjoni koordinaator Ruuda Lind.  
Nii õpperühma töös kui ka üritusi tehes kasutati võimalikult palju aktiivõppemeetodeid ja meeskonnatööd, mis soodustasid lapselt lapsele õppimist, loomingulisust, õpilaste omaalgatust. Läbi mängude ja sportlike tegevuste tekkis soodus pinnas erinevatest rahvustest õpilaste omavaheliseks suhtlemiseks. Läänemere gümnaasiumi keelekümblusklasside õpilased said hea võimaluse praktiseerida eesti keelt läbi erinevate arendavate tegevuste. 
Muukeelsete õpilaste eestikeelse õppe toetuseks on Kuristiku gümnaasiumis avatud täiendav eesti keele õppe rühm 1. klasside õpilastele (pikapäeva-keeleõpperühm), mida viib läbi õpetaja Ellen Plaado.  
Tallinna Läänemere Gümnaasiumist aitas projektitegevusi ette valmistada ja ellu viia õpetaja Marge Visnapuu. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis vedasid projekti õpetajad Viia Hang ja Külli Ratassepp. Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat