Otse põhisisu juurde

Toimus selleaastane esimene Rohelise kooli koosolek!

 Kohal oli 19 õpilast ja 4 õpetajat. Allpool on tutvumiseks tänane protokoll:


 

Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll

 

 

 

 

14. september 2020, nr. 1

Tallinn

 

Algus 14.00, lõpp 14.45

Juhatas: Karmen Kisel

Protokollis: Ly Melesk

Võtsid osa: ......

Õpetajad: Ele-Marika Sooväli, Kirsti Vooglaid

Päevakord:

1. Rohelise kooli projekti tutvustamine töörühmas olevatele uutele õpilastele

2. Kolme põhiteema valimine ja tutvustamine 2020/21 õppeaastaks ja tegevuste planeerimine

3. Õpilaste ettepanekud tegevuskavva

4. Keskkonnaküsitluse läbi viimisest

1. Rohelise kooli projekti tutvustamine töörühmas olevatele uutele õpilastele

KUULATI:

Karmen Kisel andis ülevaate Rohelise kooli projektist, et uued töörühmaga liitunud õpilased teemaga kurssi viia. Eesmärk on saada teada, kui keskkonnasõbralikult on korraldatud meie kooli igapäevane tegevus, kui hästi on õppetöös korraldatud meie õpilaste võimalus kujuneda keskkonnasõbralikuks ja uurida võimalusi tegutsemiseks, et meie kool muutuks iga aastaga keskkonnasõbralikumaks. Oleme projektis alates sügisest 2017. Kevadel 2020 omistati meie koolile teist korda roheline lipp ja tõsteti esile meie klasside keskkonnategude projekti. Oodatud on erinevad algatused ja ettevõtmised, mis aitaks Kuristiku koolipere keskkonnateadlikkust tõsta. Kisel tunnustas eelmisel aastal aktiivselt keskkonnategevustes osalenud RK töörühma liikmeid ja tõi näiteid huvitavamatest klasside algatustest – kohvipuru kogumine uue energia tootmiseks (4. klassid), rahakorjandus Austraalia loomade aitamiseks peale põlengut (9c tüdrukud), prügi sorteerimise töötoad 2. klassidele (mida viisid läbi 10. klasside õpilased), 100 lillesibula istutamine kooli ringpeenrasse jmt.

Kisel rääkis eraldi ka 4. septembril rajatud õppeaiast ja selle eesmärkidest ning näitas koosolekutele kogunenutele õppeaia rajamise talgute pilte. Õppeaias hakkavad tarbetaimi kasvatama I kooliastme õpilased. Kevadel kasvatatakse köögiviljataimi klassis ette ja siis istutatakse õue peenrakastidesse.

Ka sel aastal on põhieesmärk Rohelise kooli tegemisi koolis laiemalt levitada, et kogu koolipere panustaks ja keskkonnateemadega ei tegeleks kitsalt ainult keskkonnatöörühm. Jätkame klassi keskkonnateo algatusega. See tähendab, et iga klass püüab aasta jooksul teha vähemalt ühe keskkonnale kasuliku või keskkonna kaitsmist propageeriva teo. Kisel saadab klassijuhatajatele taas Exceli tabeli, kuhu iga klass saab oma tegevuse märkida ja kui see on tehtud, siis saata pildimaterjali ja ka väike kokkuvõte, kuidas tegevus õnnestus. Kõiki neid tegusid kajastatakse Kuristiku roheliste blogis, enamikku vahvatest algatustest ka kooli FB lehel. 

OTSUSTATI:

1.1. Kaasata kõik klassid aktiivsemalt Rohelise kooli tegevustesse

1.2. Kutsuda iga klass üles tegema oma klassi keskkonnategu – klassijuhatajad fikseerivad hiljemalt 15. oktoobriks K. Kiseli saadetavasse Exceli tabelisse info, millise tegevuse on klass otsustanud läbi viia. Tegevus otsustatakse ühise arutelu tulemusel klassijuhataja tunnis.

1.3. Peale klassi keskkonnategu saadavad klassijuhatajad Kiselile ja Ratassepale toimunud tegevuse lühikirjelduse ja mõned pildid.

1.4. Keskkonnategu peab tehtud olema enne 7. juunit 2021

2. Kolme põhiteema tutvustamine 2019/20 õppeaastaks ja tegevuste planeerimine

KUULATI:

K. Kisel teatas töörühmale, et käesoleva aasta põhiteemad, millega kavatseme kindlasti süvendatult tegeleda on:

1. Tervis ja heaolu

2. Globaalne kodakondsus

Kool on kaasatud ka Erasmus+ projekti, mille koordinaator on N. Kedrov ja kus on teemaks just eri riikide koolides antav keskkonnaharidus. Loodetavasti reisimispiirangud mingil ajal leevenduvad ja siis saavad meie õpilaste rühmad ka teisi Euroopa koole külastada, et näha,, millised on seal Rohelise kooli tegevused.

Tervis ja heaolu on hetkel väga tähtis teema ka seoses Covid-19 piirangutega. Meie kool on Liikuma kuttsuv kool. Lisaks on projekti fookuses söökla puhveti tervislikkus, õuetundide sisustamine ja liiklusturvalisus. Sel aastal püüame rohkem tähelepanu pöörata õpilaste vaimsele tervisele ja selle toetamisele – koduõpe ei sobi kõigile, kevadine eriolukord oli laste psüühikale raske. Kutsume üles oma klassikaaslase muret märkama ja sellest teada andma – koolil on nüüd kaks psühholoogi.

Kisel teatas, et valida on vaja ka kolmas teema ja pakkus valikuks välja teemad „Puhas vesi“ ja „Elurikkus ja õueala“.

Puhta vee teema on meie igapäevaelus aktuaalne nii hügieeni seisukohalt, mida oleme viimasel ajal teravalt teadvustanud, aga loomulikult on vesi elu alus. Mitmed meie 5. ja 6. klassid on käinud KIK õppekäikudel, kus uuritakse veeorganisme ja puhta vee olulisust elusloodusele. Käikudega plaanime jätkata.

Elurikkuse ja õueala teema on aktuaalne, kuna rajasime sügisel õppeaia, kuhu lapsed hakkavad taimi ette kasvatama. Lisaks on jätkuvalt plaan sildistada kõik erinevad puuliigid meie kooli õuel ja püüda leida üks ala, mida ei niidetaks suve vältel, et jälgida elurikkuse arengut.

Toimus arutelu, millist teemat valida ja lõpliku hääletuse tulemusel valis töörühm kolmandaks teemaks „Elurikkus ja õueala“.

OTSUSTATI:

2.1. TKG Rohelise kooli kolm põhiteemat 2020/21 õppeaastal on: Globaalne kodakondsus; Tervis ja heaolu; Elurikkus ja õueala

3. Õpilaste ettepanekud tegevuskavva

Õpilaste poolt tulid I trimestri tegevusteks ja kooli keskkonnateadlikumaks muutmiseks järgmised ettepanekud:

Tuleks disainida ja pakkuda kooli logoga korralikke kvaliteetseid laiu peapaelu, mis soodustavad vahetunnis õues terveks jäämist – mugavad ja kerged, hoiavad kõrvad ja otsaesise soojas ja annavad ka ühtsustunnet. Neid on hea ka kehalise tunnis kanda.

Õues võiks olla varjualune, et saaks vihmaga mängida – peetakse silmas just haljasala.

Rohkem erinevate pallimängude palle õue.

Rohkem organiseeritud liikumis ja spordivahetunde õues!

Koristustalgud väikeprügi koristamiseks – maailmakoristusnädal 14.-19.09. K. Kisel juhtis siinkohal õpilaste tähelepanu sellele, et mõni klass saaks maailmakoristuspäeva talgutega ehk juba oma klassi keskkonnateogi tehtud. Tuleb vaid leida tunnike aega, varustada end väikse kilekoti ja kummikinnastega ja nt tunnike üheskoos kooli ümbrusest väikeprügi kokku korjata.

Kooliõue haljastus on õpilaste hinnangul vaja sildistada (st puudele-põõsastele nimetused).

Õppeaia taimeliigid on ka vaja märgistada  - ettepanek korraldada I kooliastmes kauneima taimesildi valimise konkurss. Ülejäänutest saab teha väikse näituse, parim lamineeritakse ja läheb õue peenrasildiks. Sildid võiks olla umbes formaadis 5x15cm.

Koolikott võiks kergem olla – rohkem Opiq kasutamist, õpilaste ettepanekul võiks korraldada ka õpikuvaba päeva.

Arvuti- ja nutitelefonivaba päev.

Õpilased soovisid kooli teaduspäeva – K. Vooglaid ütles, et see tuleb 28.09.

Loodusainete õpetajad soovitasid kevadel mingi ala piiramist aiakesega ja niitmata jätmist (ca 3X3m näiteks). K. Kisel arvas, et selle ala võiks ümbritseda madala aiaga. Ilus oleks see ala teha algklasside akende alla, kus kevadeti kasvavad kaunid nurmenukud.

OTSUSTATI:

3.1. Õpilaste ettepanekute ja ideedega püütakse võimalikult palju arvestada ja nende pakutud algatusi toetada.


4. Keskkonnaülevaatuse läbi viimisest

KUULATI:

Karmen Kisel peatus keskkonnaküsitluse teemadel. Sarnaselt eelmisele aastale tuleb meil läbi viia küsitlus klassides, seekord korraldame selle 3.-12. klassides, nii et iga klass saaks ühele teemale vastata ja kommentaariks oma arvamust avaldada. Küsitlus viiakse läbi klassijuhataja tunni raames, soovitavalt samas tunnis, kus toimub arutelu klassi keskkonnateo valmiseks. Igale klassile tuleb oma teema ja küsitlusleht, mille Karmen Kisel edastab ise kõigile klassijuhatajatele.  Neis klassides, kus on Rohelise kooli töörühma liikmeid, on asi väga lihtne: needsamad töörühma liikmed aitavad klassijuhataja tunnis klassijuhatajal küsitluse läbi viia ja tulemusi märkida. Kindlasti tuleb paberile märkida ka see, mitu õpilast küsitlemise ajal üldse klassiruumis viibis, sest osad võivad osadele küsimustele vastamata jätta ja siis on tulemuste arvutamine keeruline, kui ei tea, kui suur algne valim oli.

Väga soovitatav on küsitluse ajal lastelt kommentaare küsida ja nende arvamust küsimuste kohta või lisamõtteid  -need palun kirjutada vabas vormis küsitluse all olevasse lahtrisse.  Üldiselt teenib see keskkonnaküsitlus ikkagi eesmärki teadlikkust tõsta, mida oskab oma kogemuste ja teadmistega teha iga täiskasvanu, eriti õpetajaharidusega. Seega, kui ankeedis on nt küsimus, millist liiklusvahendit õpilane kooli jõudmiseks kasutab, tasub hiljem arutleda, milline liikumisviis saastab õpilaste hinnangul keskkonda kõige vähem.  Küsitlus toimub lihtsal põhimõttel: õpetaja loeb küsimuse ja kuna need on valdavalt kas-küsimused, siis õpilased hääletavad (vastavalt kas siis ei- või jah-vastuse poolt). Abilised (Kui klassis on, siis RK töörühma liikmed, kui pole, siis hakkajamad õpilased) märgivad tulemused arvuliselt tabelisse ja püüavad ka kommentaarid üles kirjutada kiiresti. Seda viimast võib ka õpetaja teha peale küsitlust.

OTSUSTATI:

3.1. Karmen Kisel toimetab klassijuhatajate kätte keskkonnaülevaatuse ankeedid hiljemalt 21.09

3.2. Klassijuhataja tundides viiakse läbi küsitlus ja täidetud küsitluslehed tagastatakse Kiselile hiljemalt 16. oktoobriks 2020

3.3. Keskkonnaküsitluse tulemuste alusel koostab K. Ratassepp koostöös K. Kiseliga TKG Rohelise kooli tegevuskava 2020/21 ja K. Kisel TKG keskkonnaanalüüsi

 

 

 

 


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat