Otse põhisisu juurde

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise Kooli tegevuskava 2020/2021

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise Kooli tegevuskava 2020/2021. 
  
1. ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHM
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise Kooli töörühm tegutseb 2020/21. õppeaastal järgmises koosseisus:
Õpetajad:
Karmen Kisel – projekti koordinaator, 4.-6. klasside õppejuht, 11. klassi klassijuhataja;
Külli Ratassepp – projekti koordinaator, klassiõpetaja, 1. klassi klassijuhatajata;
Ly Melesk – 1.-3. klasside õppejuht, tervisenõukogu juht, 3. klassi klassijuhataja;
Kirsti Vooglaid – loodusõpetuse ja robootika õpetaja, 12. klassi klassijuhataja;
Ele-Marika Sooväli – geograafia- ja majandusõpetaja, 4. klassi klassijuhataja;
Hanna Kivila – klassiõpetaja, 5. klassi klassijuhataja;
Margit Onga – loodusõpetuse ja keemia õpetaja;
Kartin Näär – bioloogiaõpetaja, 8. klassi klassijuhataja;
Õpilased:
RK töörühma kuuluvad õpilased 3., 4., 5. 6., 7., 8., 9. ja 11. klassidest.
Lapsevanemad: Siret Laupa ja Jacqueline Illisson

2. TKG KESKKONNAPÕHIMÕTTED
1. Kustutame ruumist lahkudes tuled.
2. Me ei raiska vett.
3. Taaskasutame paberit.
4. Osaleme keskkonnnateemalistes projektides.
5. Viskame prügi ja jäätmed selleks ettenähtud kohta.
6. Sorteerime prügi õigesti.
7. Käime võimalikult palju jalgsi või kasutame ühistransporti.
8. Me ei raiska toitu.
9. Õpime aktiivselt õues ja kasutame oma koolihoovi võimalusi.
10. Hoiame loodust ja loomi.
11. Tekitame vähem müra.

3. ROHELISE KOOLI TEEMAD 2020/2021 ÕPPEAASTAL
Tallinna Kuristiku Gümnaasium keskendub 2020/2021 õppeaastal kolmele alljärgnevale teemale:
1. Globaalne kodakondsus.
2. Tervis ja heaolu.
3. Elurikkus ja õueala.

4. EESMÄRGID JA TEGEVUSED
TKG Rohelise Kooli põhieesmärk sel aastal on sarnaselt eelnevaga Rohelise kooli tegemisi koolis laiemalt levitada. Soovime, et kogu koolipere panustaks ja keskkonnateemadega ei tegeleks kitsalt ainult keskkonnatöörühm. Jätkame klasside keskkonnategude läbiviimisega. Iga klass teeb aasta jooksul vähemalt ühe keskkonnale kasuliku või keskkonna kaitsmist propageeriva teo. 
Laiem eesmärk on kasvatada jätkusuutlikult mõtlevad keskkonnateadlikke inimesi, kes kannavad neid põhimõtteid ka edasi.
Alljärgnevalt on ära toodud TKG RK kavandatavad tegevused käsitletavate teemade kaupa. Siin sisalduvad nii klasside keskkonnateod kui ka erinevad jooksvad tegevused.

Globaalne kodakondsus:

 • Kuristiku gümnaasium osaleb Erasmus+ projektis õpilastele, mille teemaks on teemaks eri riikide koolides antav keskkonnaharidus – N.Kedrov.
 • Erasmus+ toataimede projekti „HOB’s adventure – hands on biodiversity“ raamatu esitlemine I kooliastme loodusõpetuse õpetajatele, Siiri Vilgats – november 2020.
 • Maailmahariduse nädala harivad tegevused kaasõpilastele, 10.b ja 11.b – nov 2020.
 • Erasmus+ õpirändeprojekti raames õpetajate keskkonnaalaste väliskoolituste läbiviimine – jaan 2021-mai 2022.
 • Kuristiku vabatahtliku Olga (Venemaa) kaasamine keskkonnategevuste läbiviimisse – okt 2020-juuni 2021.
 • Rahvusvahelise Maa päeva tähistamine – 22. aprill 2020.

Tervis ja heaolu:

 • Liiklusturvalisuse aktsioon PEATU! VAATA! VEENDU!- märgistuse tegemine ülekäiguradade lähedusse 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 6.d koostöös politsei ja Maanteeametiga – sept-okt 2020.
 • Kuristiku helkuripuu ehtimine kooliõuel, 1.-3. klassid – nov 2020.
 • Kuristiku autovaba päev – 16. okt 2020.
 • Kasutult seisvate tervete/puhaste riiete kogumine ja annetamine Suurperede Liidule, 10.a – dets 2020.
 • Liikuma Kutsuva Kooli programmi tegevused (aktiivsed vahetunnid võimlas, tantsides), 1.-12.kl – sept 2020-juuni 2021.
 • I kooliastme õpilaste igapäevased õuevahetunnid, kasutades erinevaid liikumisvõimalusi kooli territooriumil – sept 2020-juuni 2021.
 • Kooli tervisenõukogu ja söökla koostöös koolitoidu+puhveti menüü täiustamine tervislikkuse eesmärgil – okt 2020-juuni 2021.
 • Aprillis südamenädala üritused kogu koolile – apr 2021.

Elurikkus ja õueala

 • Kooli õueaia rajamine, I kooliastme õpilased+lapsevanemad, õpetajad, õpilasesindus, II, III kooliastme ja gümnaasiumi õpilased – 4.sept 2020.
 • Maailmakoristuspäeval osalemine, 4.c - 16. sept 2020.
 • Koolimaja staadioni ja haljasala koristamine pärast spordipäeva, 9.b – 23. sept 2020.
 • Läänemere teemalisel veebiviktoriinil osalemine – 15.okt -15.dets 2020.
 • Märgistused kooli autode parkimisplatsile (märgistada kohad, kuhu pargivad õpetajad), 12.b – nov 2020.
 • Kooli õueala ja kooli ümbritsevate alade koristamine, 3.abc, 6.b, 7.c, 8.c, 9.a – mai 2021.
 • Rannaala koristamine Pirital koostöös LOV-ga, 11.a – mai 2021.

Koolitused:

1. Rohelise Kooli I seminar elurikkuse ja võõrliikide teemal Rocca al Mare õpperajal, 29. sept 2020 - Karmen Kisel, Ele-Marika Sooväli.
2. Rohelise Kooli III seminar „Gaia haridus, tervikliku eluviisi alused“, 20.nov 2020 – Karmen Kisel.
3. Rohelise Kooli  IV seminar „Koolilaste rajakaamerad. Aasta loom õppetegevuses“, 2.dets 2020 – Külli Ratassepp.
4. Osalemine Rohelise Lipu Klubi seminaridel.

Muud ühised Rohelise Kooli tegevusega seotud ettevõtmised:

 • Alumiiniumist küünlaümbriste kogumine, viimine vanametalli taaskasutusse, 1.abcd – nov 2020-veebr 2021.
 • Sooja kampsuni päev – veebruar 2021.
 • Prügi sorteerimise koolitus 1. ja 2. klassile, 7.a – nov 2020.
 • Lindude söötmine kooli õuealal, I kooliaste – dets 2020 - märts 2021.
 • Taaskasutusprojekt - pappkastidest lumememmed kooli jõulukaunistusteks, 4.a – nov-dets 2020.
 • Heategevusliku jõululaada korraldamine kogu kooliperele (küpsetised, hoidised, taaskasutusmaterjalidest käsitöö jm) koostöös vanematega, 1.-6.kl – dets 2020.
 • Osavõtt keskkonnateemalistest joonistusvõistlustest, veebiviktoriinidest jms, terve õa.
 • Loomade varjupaiga külastus, tegelemine loomadega ja annetus loomade abistamise eesmärgil, 6.a, 6.c, 12.a – nov 2020-mai 2021.

Töömeetodid

 • Keskkonnaülevaatuse teostamine
 •  Küsitlused
 • Teadmiste ja info jagamine, täiendamine ning omandamine
 • Õppekäigud
 • Töötoad
 • Mängud
 • Orienteerumine ja objektide kaardistamine kodupaigas
 • Meisterdamised ja käsitöö
 • Vaatlused
 • Laadapäevad
 • Huvitavad kohtumised erinevate valdkondade spetsialistidega
 • Pildistamine
 • Materjalide arhiveerimine

Alavaldkond

Eesmärk/
Tulemus

Tegevus

Tähtaeg/
Periood

Vastutaja/
Kaasatus

Strateegiline juhtimine

Tallinna Kuristiku Gümnaasium liitub Rohelise kooli programmiga.

Projektijuht ja projekti koordinaator koostavad ja viivad läbi ettevalmistavad tegevused.

oktoober 2017

projektijuht/

koordinaator

TKG-s on moodustatud keskkonnatöörühm.

Õpetajate üldkoosolekul tutvustatakse Rohelise kooli käesoleva õppeaasta tegevusi. 

november 2020

juhtkond

TKG-s on läbi viidud keskkonnaülevaatus, mille tulemusena koostatakse tegevuskava.

Keskkonnatöörühm viib läbi keskkonna ülevaatuse, et välja selgitada laste, lastevanemate ja personali keskkonnaalased väärtushinnangud, teadmised ja hoiakud, tegevused.

oktoober 2020

keskkonna-töörühm

TKG arengukava sisaldab Rohelise kooli programmi tegevusi.

Keskkonnatöörühm koostab Rohelise kooli programmi tegevuskava, mis liidetakse kooli arengukavale 2021-2025

Oktoober 2020

keskkonna-töörühm, juhtkond

Personali-juhtimine

TKG personal on teadlik kõigist Tallinna Rohelise kooli projekti tegevustest.

Projektijuht ja koordinaator osalevad Rohelise kooli projekti infopäevadel ja koosolekutel ning annavad infot õpetajate üldkoosolekutel, Rohelise kooli koosolekutel ja blogi kaudu edasi.

September 2020-juuni 2021

projektijuht, koordinaator

Õppe-kasvatus-tegevus

TKG õppekava sisaldab keskkonnakasvatuse valdkonda.

Keskkonnakasvatuse aspektid on lõimitud ainekavadesse, neile pööratakse varasemast suuremat tähelepanu. (nt bioloogia valikkursuses 10. kl. uuritakse oma ökoloogilist jalajälge; võõrkeelte ainekavades sisaldab palju keskkonnateemasid põhiteema „Kodu ja lähiümbrus“.)

september 2017-

juuni 2021

Keskkonnatöörühm, pedagoogiline personal.

TKG tegeleb põhjalikumalt kolme teemaga Rohelise Kooli programmist.

Keskkonnatöörühm valib kolm teemat Rohelise Kooli programmist ja planeerib teemakohased tegevused.

september 2020

Keskkonna-töörühm, iga klass panustab keskkonnateoga.

Õpetajad viivad läbi õuesõppetegevusi.

Õpetajad planeerivad õuesõpet, aktiivõppepäevi, õppekäike keskkonna tundmaõppimiseks. I kooliastme õpilased-õpetajad hooldavad rajatud õppeaeda.

sept 2020-juuni 2021

õpetajad

Iga klass kavandab ja viib ellu oma keskkonnateo.

Õpetajad koos õpilastega kavandavad ja viivad ellu keskkonnateadlikke/loodust säästvaid tegevusi.

sept 2020-juuni 2021

klassijuhatajad, õpilased

Õpilased mõistavad, et maakera ja keskkonna puhtus on meie kõigi mure ning suured muutused algavad väikestest.

Õpetajad planeerivad õppetegevustesse keskkonnateemasid. Kõigis kooliastmetes arendatakse õppetundide käigus õpilaste väärtus-, enesemääratlus- ja ettevõtlikkuspädevust. Samuti käsitletakse läbivaid teemasid nagu „Keskkond ja jätkusuutlik areng“, „Tervis ja ohutus“.

sept 2020-juuni 2021

õpetajad

Avalik suhtlemine

Lapsevanemad on teadlikud Rohelise kooli programmist ja koolis toimuvatest tegevustest

Täiendatakse blogi „Kuristiku rohelised“  http://kuristikurohelised.blogspot.com.ee/

Kooli fuajees on stend programmi ja tegevuste tutvustamiseks.
Vanemaid teavitatakse Rohelise Kooli koosolekute toimumisest, koosoleku protokollid edastatakse RK blogisse.

Kooli Facebook`i lehel kajastuvad paljud RK tegevused.
Tegevusi kajastatakse ka FB Rohelise Kooli grupis.

11b õpilane J. Grintšuk kirjutab artikli meie kooli keskkonnategudest kohalikku ajalehte.

sept 2020 – august 2021

projektijuht, keskkonna-töörühm

Ressursside juhtimine

Kooli territooriumile on rajatud õuesõppeklass. Territooriumile paigaldati 2018 kevadel seiklusrada+ronimis-karussellid ja kiiged.

Kevadel 2019 avati terviserada ja puhkealad istumisvõimalustega.

Sept 2020 rajati kooli õppeaed.

Vastavalt ilmastikule kasutatakse õuesõppeklassi.
I kooliaste hoolitseb õppeaia eest (kastmine, taimede ettekasvatus, hooldamine).

september 2018

-juuni 2021

aineõpetajad


5. TEAVITAMINE JA KAASAMINE
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise kooli tegevustest saab informatsiooni kodulehelt http://kuristikurohelised.blogspot.com.ee/, mida täiendatakse pidevalt. Samuti laekub informatsiooni ka Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kodulehele http://kuristiku.ee/ ning Rohelise Kooli FB lehele.
Rohelise kooli tegemisi saavad kooli personal, õpilased ja lapsevanemad jälgida aeg-ajalt kooli infotelerist. Koosolekute toimumisest teavitatakse kooli siseraadio vahendusel, vanematele saadetakse kutse lastevanemate meililistidesse. Käesoleval aastal ei saa paraku vähemalt I poolaastal vanemaid koosolekule kaasata, kuna Covid-19 leviku tõttu on vanemate pääs koolimajja piiratud. Koosolekute protokollid edastatakse töötajate listi (klassijuhatajad käsitlevad teemasid klj tundides), saadetakse lapsevanematele ning lisatakse Rohelise Kooli blogisse.
Kooli fuajees on Rohelise Kooli infostend pidevalt uuendatava infoga. Lapsevanemal on õigus avaldada arvamust ja soovi osaleda õppe- ja kasvatustegevuste teemade ja tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel. Kõigil soovijatel on võimalik osaleda regulaarselt toimuvatel Rohelise kooli töörühma koosolekutel.

6. TEGEVUSKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD
Iga õppeaasta alguses vaatab töögrupp tegevuskava üle ning vajadusel lisab antud õppeaastaks tegevused. Töörühma liikmed tutvustavad tegevuskava muudatusi sügisel õppenõukogus ning Rohelise Kooli töörühma koosolekul. Tegevuskava muudatus- ja parendusettepanekuid on võimalik esitada õppeaasta vältel kirjalikult või töörühma koosolekutel, neid arutatakse ning kinnitatakse õppenõukogus.
Rohelise Kooli tegevuskava pannakse üles Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise Kooli blogisse.
2020/2021. õppeaasta tegevuskava valmimise tähtaeg on 9. november 2020.

LISAD
Lisa 1. Rohelise Kooli keskkonnaküsimustik õpetajatele
Küsimustik on koostatud eesmärgiga  selgitada välja Kuristiku Gümnaasiumi õpetajate keskkonnakäitumine ja -teadlikkus. Vastajate andmed on anonüümsed, neid kasutatakse kooli keskkonnaanalüüsi koostamisel.
1. Kas oled oma ainetunnis käsitlenud ökoloogilise jalajälje teemat?

·      jah/ei/ei oska öelda
2. Kas Sa tead, mida tähendab Fair Trade (õiglane kaubandus) kaubamärgistus?

·      jah/ei/olen märgistust näinud, aga ei tea, mida see tähendab
3. Kas oled osalenud pere või klassiga heategevus- või ühiskondliku initsiatiivi projektides (annetused, koristustalgud)?  jah/ei
4. Kas Sa sorteerid kodus prügi?

·      jah/ei/osaliselt (vanapaber, taara eraldi)
5. Kas prügi sorteerimine on Sinu jaoks oluline?

·      jah/ei/ei oska öelda
6. Kas Sa kasutad enda hinnangul kokkuhoidlikult puhast vett?

·      jah/ei/ei oska hinnata
7. Kas Sa tuled hommikul jalgsi või jalgrattaga tööle?

·      jah/ei/osaliselt bussiga, osaliselt jalgsi
8. Kas Sinu peres jääb sageli toitu üle ja see visatakse ära?

·      jah/ei/ei oska hinnata
9. Kas Sa põletad aias või maakodus sügisel lehti?

·      jah/ei
10. Kas kasutad meie kooliõue võimalusi õuesõppeks?

·      jah/ei 
11. Kas Sinu klassis on toataimi?

·      jah/ei
12. Kas meie kooli õuealal on Sinu hinnangul õpilastele piisavalt tegelusvahendeid?

·      jah/ei
13. Kas õpilased võiksid Sinu hinnangul iga päev vähemalt ühe vahetunni õues veeta?

·      jah/ ei/sõltub õpilaste vanusest
14. Kas oled käinud õpilastega õppekäigul mere ääres?

·      jah/ei 
15. Kas õpilased kasutavad Sinu hinnangul liigselt nutivahendeid?

·      jah/ei /ei oska öelda 
16. Kas kasutad oma ainetunnis liikumist soodustavaid tegevusi/mänge?

·      jah/ei /vahel harva
17. Kas Sinu hinnangul on koolisöökla toiduports piisav?

·      jah/ei/ei ole kursis
18. Kas sööd koolis salatit, puu- ja juurvilju?

·      jah/ei/söön kaasa võetud tervislikku toitu
19. Kas kustutad vahetunniks klassis tule?

·      jah/ei/vahetevahel
20. Kas hommikune liiklus kooli ees on Sinu hinnangul turvaline?

·      jah/ei/ei oska hinnata
21. Milline on Sinu peamine liikumisvahend?

·      auto/ühistransport/käin jala/muu (nt jalgratas)

Lisa 2. Keskkonnaülevaatuse küsimustikud õpilastele

PRÜGI JA JÄÄTMED

Siseruumides

Kas maja on prügist puhas? Jah/Ei

Kas prügikaste on piisavalt? Jah/Ei

Kas prügikastid on õigetes kohtades? Jah/Ei

Kas prügikaste tühjendatakse piisava sagedusega? Jah/Ei

Õueala

Kas õu on prügist puhas? Jah/Ei

Kas õues on piisavalt prügikaste? Jah/Ei

Kas prügikastid on õigetes kohtades? Jah/Ei

Kas prügikastid on kasutamiseks mugavad ja õige ehitusega (tuul ega linnud ei saa prügi laiali pillutada, mitte liiga väikesed ega liiga suured)? Jah/Ei

Kui leidsite prügi, siis kas see on pärit lastelt või väljastpoolt õueala? Lastelt/Väljastpoolt

Väljaspool kooli

Kas kooli ümbruskond väljaspool oma territooriumi on tavaliselt puhas? Jah/Ei

Kas ümbruskonnas on piisavalt prügikaste? Jah/Ei

Kas kool teeb midagi, et aidata kogukonnal ümbrust puhtana hoida? Jah/Ei

Üldine

Kas koolil on prügi suhtes olemas selged põhimõtted? Jah/Ei

Kas kõik õpilased teavad, milliseid probleeme põhjustab prügi keskkonnale ja elusloodusele? Jah/Ei

Säästmine

Kas kool kasutab e-kirju paberkirjade asemel? Jah/Ei

Kui kool saadab kirju, siis kas ühe kirja perekonna kohta? Jah/Ei

Kas õpetajad teevad kahepoolseid koopiaid? Jah/Ei

Kui õpilased võtavad kooli toitu kaasa, siis kas nad kasutavad selleks korduvkasutatavaid karpe?    Jah/Ei

Taaskasutus

Kas alati kasutatakse ära paberi mõlemad küljed, enne kui see vanapaberi kasti pannakse? Jah/Ei

Kas vihikud on ümbertöödeldud paberist? Jah/Ei

Kas te taaskasutate mingeid pakendeid klassiruumis? Jah/Ei

Kas korraldate taaskasutuslaatu vanade esemete (koolivormid jms) vahetamiseks või müügiks? Jah/Ei

Ümbertöötlemine

Kas te kompostite orgaanilisi jäätmeid? Jah/Ei

Kas kooli juures on piisavalt sorteerimist võimaldavaid prügikaste? Jah/Ei

Teave

Kas sa tead, miks me üritame jäätmeteket vähendada? Jah/Ei

Kas sa tead, mis saab asjadest/materjalidest, mis töödeldakse ümber? Jah/Ei


ENERGIA

Küte

Kas aknad ja uksed on tihedad, tuuletõmbus puudub? Jah/Ei

Kas akende ees on kardinad/rulood/muud katted? Jah/Ei

Kas iga klassiruumi temperatuuri saab reguleerida? Jah/Ei

Kas igas klassiruumis on termomeeter? Jah/Ei

Kas kuum vesi on paraja soojusega, mitte liiga kuum? Jah/Ei

Kas koolimaja katus ja seinad on soojustatud, et vältida soojakadu? Jah/Ei

Elekter

Kas tühjades ruumides on valgustus alati välja lülitatud? Jah/Ei

Kas lambid kustutatakse kohe, kui väljas on piisavalt valgust? Jah/Ei

Kas valgustus töötab ainult ajal, mil see on vajalik? Jah/Ei

Kas lambid ja lambikuplid on puhtad? Jah/Ei

Kas aknad on puhtad? Jah/Ei

Kas elektroonilised seadmed on välja lülitatud, kui neid ei kasutata? Jah/Ei

Üldine

Kas igaüks teab, kuidas energiasääst aitab meie planeeti? Jah/Ei

Kas keegi koolis jälgib regulaarselt, kui palju energiat kulutatakse? Jah/Ei

Kas sinu hinnangul saaks meie koolis kasutada alternatiivenergiat? Jah/Ei 


VESI

Kas koolis on tilkuvaid kraane? Jah/Ei

Kas õpilased panevad alati kraani pärast kasutamist täielikult kinni? Jah/Ei

Kas tualettpotid on kahesüsteemsed? Jah/Ei

Kas kogute lillede kastmiseks vihmavett? Jah/Ei

Kas ostad joogivett poest? Jah/Ei

Kas õpilased täidavad oma veepudeleid ainult sellise hulga veega, mida nad vajavad? Jah/Ei

Kas keegi jälgib, kui palju vett kasutatakse/hoitakse kokku? Jah/Ei

Kas sa õpid tundides veeprobleemidest teiste maades? Jah/Ei

Kas sa tead, et vee puhastamine kulutab suure hulga energiat? Jah/Ei

Kas sa mõistad, miks on magevee säästmine vajalik? Jah/Ei

Kas vanemad või õpetajad on sulle rääkinud vee säästmise olulisusest? Jah/Ei 


TRANSPORT

Koolitee

Kas enamik õpilasi tuleb sinu hinnangul kooli jala, jalgrattaga või ühistranspordiga? Jah/Ei

Kas sina tuled kooli autoga?  Jah/Ei

Kas kooli juures on jalgrattamaja/parkla? Jah/Ei

Kas koolis on õpilastele jalgrattaga sõitma õppimise tunnid? Jah/Ei

Kas kool korraldab autovabu päevi? Jah/Ei

Kas jala või rattaga kooli tulek on turvaline? Jah/Ei

Kas autod pargivad kooli sissepääsust kaugemal? Jah/Ei

Kas kooli parkla on jalakäijatele turvaline paik? Jah/Ei

Kas õpetajad jagavad võimalusel autosõite? (Kas mitu õpetajat sõidab kooli/koju sama autoga?) Jah/Ei

Kui õpilastele tullakse autoga järgi, kas ooteajal on auto mootor välja lülitatud?        Jah/Ei

Kooli teenindavad sõidukid

Kas sööklas pakutavad puu- ja juurviljad on kohalikud tooted? Jah/Ei

Kas te õpite tundides toidu päritolu ja transpordi kohta? Jah/Ei

Kas kool väldib ostude tegemisel väikepakendites ja üle pakendatud tooteid? Jah/Ei 


ÕUEALA JA ELURIKKUS

Laste poolt kasutatav ala

Kas asfaldile või muule pinnasele on joonistatud mänge? Jah/Ei

Kas õuealal on mosaiike, joonistusi, skulptuure või muud kunsti?  Jah/Ei

Kas õuealal on erinevaid pindu, mida saab katsuda ja erinevusi tunnetada? Jah/Ei

Kas õuealal on rohkesti ronimisvahendeid, kus saab tasakaalu harjutada, turnida, ronida ja kiikuda? Jah/Ei

Kas õuealal on vaikseid varjulisi kohti, kus istuda, kõneleda ja mõtiskleda? Jah/Ei

Kas kasvatate kooli territooriumil aed- või puuvilju, marju? Jah/Ei

Kas teil on õuesõppeklass/-ala? Jah/Ei

Kas teil on olnud õuesõppetunde kooliõues? Jah/Ei

Kas kõigil õpilastel on võimalus teha ettepanekuid, mida õuealal võiks muuta või sinna hankida/ehitada? Jah/Ei

Kas kooliõues on puid? Jah/Ei

Kas kooliaias on hekke? Jah/Ei

Kas äsja istutatud puid hooldatakse? Jah/Ei

Kas koolil on tiik või soine ala? Jah/Ei

Kas teie koolil on niit? Jah/Ei

Kas teie kooliõues on metsikuid piirkondi, kus kasvavad kõrged taimed, mis seovad erinevad alasid omavahel? Jah/Ei

Kas teie kooliõu pakub elupaiku väikestele loomadele? (hunnik puupakke, kivihunnik, putukahotell, niitmata alad) Jah/Ei

Kas kooliõu pakub lindudele elupaiku? (pesakastid, lindude toidumajad, marjapõõsad) Jah/Ei

Kas te loendate taime- ja loomaliike oma õuealal? Jah/Ei

Ka kooliõues kasutatakse taime ja putukamürke? Jah/Ei

Kas olete ainetunni raames uurinud oma õueala elurikkust? Jah/Ei 


GLOBAALNE KODAKONDSUS

Kas teie kool teeb aktiivselt mõne teise maa kooliga koostööd? Jah/Ei

Kas sa tunned õiglase kaubanduse märki? (Fairtrade) Jah/Ei

Kas joote kodus kohvi/teed, millel on õiglase kaubanduse märk peal? Jah/Ei

Kas sa tead, mida tähendab mõiste „õiglane kaubandus“?   Jah/Ei

Kas teil käib külalisesinejaid, kes räägivad kohalikest või globaalprobleemidest? Jah/Ei

Kas meie kool teeb koostööd teiste riikide koolidega (nt projektide raames)? Jah/Ei

Kas sa tead oma õigusi ja kohustusi vastavalt ÜRO lapse õiguste konventsioonile? Jah/Ei

Kas olete mõelnud Eco-Schools (Rohelise Kooli) programmi tegevuste ülemaailmsest mõjust (näiteks kuidas mingi tegevus aitab teiste maade inimesi)?         Jah/Ei

Kas teil on teistelt maadelt pärit õppevahendeid (näiteks rahvariideid, kunsti, muusikariistu)? Jah/Ei

Kas teil on peetud ülekoolilisi üritusi, mis teadvustavad teiste maade mingit probleemi? Jah/Ei

Kas koolilõuna menüüs on vahel teiste maade toite? Jah/Ei


TERVIS JA HEAOLU

Kas teil on võimalik koolis puu- või aedvilja osta? Jah/Ei

Kas õpilastel soovitatakse puuvilja kooli snäkiks kaasa võtta? Jah/Ei

Kas koolisööklas on alati salatit? Jah/Ei

Kas õpilastel on võimalik oma arvamust avaldada, mis toite nad tahaksid sööklas süüa? Jah/Ei

Kas tasuta joogivesi on kogu päeva jooksul  saadaval? Jah/Ei

Kas õpilased võivad tunnis vett juua? Jah/Ei

Kas kõigil õpilastel on võimalik koolis mingit toidutaime kasvatada ja seda süüa? Jah/Ei

Kas teie pere kasutab keskkonnasõbralikke puhastusvahendeid? Jah/Ei

Kas koolitundide ajal ja vahetunnis on võimalik liikuda? Jah/Ei

Kas vahetunde saab iga ilmaga õues veeta? Jah/Ei

Kas koolis on tantsu/liikumisvahetunnid? Jah/Ei

Kas kasutate kooliaias kasvatatud puu- või juurvilju, maitsetaimi? Jah/Ei

Kas saate kooli sööklas valida lihavaba toitu? Jah/Ei

Kas saate oma toitu ise taldrikule tõsta või kui ei, siis paluda väiksemaid portsjone? Jah/Ei

Kas toidujäätmed lähevad orgaaniliste jäätmete prügikasti? Jah/Ei 


KLIIMAMUUTUSED

Kas kliimamuutustest on mõnes tunnis räägitud? Jah/Ei

Kas sa tead, mida tähendab sõna „kliimamuutus“?  Jah/Ei

Kas sinu hinnangul saab iga inimene teha midagi kliima heaks? Jah/Ei

Kas sa oled istutanud mõne puu? Jah/Ei

Kas sul on soovitatud teha järgmisi asju, et kahandada kliimamuutusteni viivaid tegureid:
Tulla kooli jala, rattaga või ühistranspordiga? Jah/Ei

Mitte kasutada ühekordseid nõusid? Jah/Ei

Kasutada ümbertöödeldud materjalist tehtud paberit? Jah/Ei

Säästa paberit (näiteks kasutada mõlemat külge)? Jah/Ei

Viia esemeid ümbertöötlusse? Jah/Ei

Süüa vähem liha? Jah/Ei

Kasutada energiat säästvaid lambipirne? Jah/Ei

Kas kool võtab osa energiasäästu kampaaniatest? Jah/Ei 


MERI JA RANNIK

Kas teie kool on mere lähedal? Jah/Ei

Kas õpid koolis mere ja ranniku ökosüsteeme? Jah/Ei

Kas Sa sööd tihti kala? Jah/Ei

Kas oled osalenud koristustalgutel mererannas? Jah/          Ei

Kas jälgid kodus või koolis, et keemilisi aineid ei satuks kanalisatsiooni?            Jah/Ei

Kas oled tähele pannud või kuulnud mõnest põhjavee puhtana hoidmise kampaaniast? Jah/Ei

Kas Läänemere vesi on sinu hinnangul piisavalt puhas? Jah/Ei

Kas sa tead, kuhu läheb meie reovesi? Jah/Ei

Kas sinu hinnangul on põhjust muret tunda liikide säilimise pärast maailma mereelustikus? Jah/Ei

 

 

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

9.b tüdrukud käisid Toidupangas vabatahtlikuks

9.b klassi tüdrukud käisid koos klassijuhataja Valentina Tsirihhovaga Toidupangas vabatahtlikuna abiks, et abivajajatele toidupakke valmistada. See oli nende klassi keskkonnategu. Klass võeti vastu rõõmuga ja seletati neile, mida tuleb pakkidesse panna. Enne pakkimist said loomulikult kõik tüdrukud endale uhked Toidupanga põlled. Pakkimise alal jaotati tüdrukud kahte gruppi. Ka klassijuhataja töötas koos tüdrukutega usinasti. Juba tunni ajaga suutis esimene grupp tüdrukuid nii palju pakke teha, nii et majonees sai otsa. Tehti paus, käidi vett joomas ja karastati ennast Toidupanga poolt vabatahtlikele mõeldud joogivalikuga. Pakke kogunes nii palju, et vahepeal oli vaja ruumi juurde teha. Lõpuks kui ruumi oli juurde tehtud, jätkasid tüdrukud tööd. Vahepeal pidi jälle kottidele ruumi juurde tegema, aga sellegipoolest suutsid 9.b tüdrukud oma töö pool tundi varem ära teha. Tüdrukud said raske tööga lihtsasti hakkama ja see käik tekitas mitmeski huvi seal edaspidigi käia. Vabatahtlik abista

Meie kooli õpilane vabatahtlikuna Maailmakoristuspäeva videoülekande meeskonnas New Yorgis

2023. aasta maailmakoristuspäeval käis koristamas 19,1 miljonit inimest üle kogu maailma. 16. septembril kell kell 16 Eesti aja järgi alustati New Yorgi Eesti Maja juhtimiskeskuses videoülekannet maailmakoristuspäevast üle maailma. Otseülekandes näidati nii eelsalvestatud intervjuusid enam kui 140 riigi vabatahtlike meeskondadega kui tehti ka otselülitusi erinevatest tegevuspaikadest. Ülekannet juhtis ajakirjanik Colm Flynn. Meie 12.a klassi õpilane Sebastian Sepp osales vabatahtlikuna maailmakoristuspäeva videoülekande loomisel New Yorgi Eesti Majas. Tema ülesanne oli olla kaamera taga ning muuhulgas käis ta ka filmimas intervjuusid kohalike inimestega New Yorgi tänavatel. Ülekanne on järelvaadatav siin: https://www.youtube.com/live/KW8nt-I8HqY?si=PU39Rik8DV-gYIpw Sebastian tutvustas oma kogemusi ka kooliperele Rohelise kooli koosolekul 20. novembril.

Toimus Kuristiku heategevuslik jõululaat

12. detsembril toimus traditsiooniline Kuristiku heategevuslik jõululaat, kus kaubeldi omavalmistatud küpsetiste, maiustuste, käsitöö, ehete, jõulukaunistuste, piparkookidega. Laada korraldajateks olid 2.-4. klasside õpilased koos klassijuhatajate ja vanematega. Kaubavalik oli väga lai ning elav kauplemine toimus kõigil vahetundidel. Iga müüja annetas 50% oma tulust. Sellel aastal läheb meie ühine annetus, 570 eurot, Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. Suur tänu kõigile õpilastele, õpetajatele ja vanematele, tänu kellele meie jõululaat taas toredasti teoks sai!