Otse põhisisu juurde

Toimus selleaastane esimene Kuristiku Roheliste koosolek

 Allpool on tutvumiseks Rohelise kooli 1. koosoleku protokoll:

Algus 14.00, lõpp 14.50

Juhatas: Karmen Kisel

Protokollis: Külli Ratassepp

Võtsid osa: Kristiina Smirnov 7b, Anastasia Blähhin 7b, Sandra Aint 5c, Vivtoria Prunn 5c, Piret Sepp 6d, Angeelika Kibena 6d, Maria Slivin 4a, Selina Tsiunchik 6b, Elisabeth Tiks 6b, Liseteli Andrejev 6b, Hanna jaanimäe 6c, Getter Võerahansu 10a, Merian Rööpson 10a, Milena Beloussova 8b, Krislin Tatter 8b, Jakob Jan Linnas 9a, Tristan kask 9a, Rasmus Rute 9a, Jasmine Gurevitš 4b, Brita Bondartšuk 4b, Jan Anders Võsula 12b, Keili Aruvee 4c, Elizabeth Treiberk 4c

Õpetajad: Ele-Marika Sooväli, Ly Melesk

 Päevakord:

1. Rohelise kooli projekti tutvustamine töörühmas olevatele uutele õpilastele

2. Kolme põhiteema valimine ja tutvustamine 2021/22 õppeaastaks ja tegevuste planeerimine

3. Õpilaste ettepanekud tegevuskavva

4. Keskkonnaküsitluse läbi viimisest 2021/22 õppeaastal

1. Rohelise kooli projekti tutvustamine töörühmas olevatele uutele õpilastele

KUULATI:

Karmen Kisel andis ülevaate Rohelise kooli projektist, et uued töörühmaga liitunud õpilased teemaga kurssi viia. Eesmärk on saada teada, kui keskkonnasõbralikult on korraldatud meie kooli igapäevane tegevus, kui hästi on õppetöös korraldatud meie õpilaste võimalus kujuneda keskkonnasõbralikuks ja uurida võimalusi tegutsemiseks, et meie kool muutuks iga aastaga keskkonnasõbralikumaks. Oleme projektis alates sügisest 2017. Meie koolile on kaks korda omistatud roheline lipp, kevadel 2021 saatis president K. Kaljulaid tänusõnad ja tunnustuse, et oleme aktiivselt programmi tegevustega jätkanud. Oodatud on erinevad algatused ja ettevõtmised, mis aitaks Kuristiku koolipere keskkonnateadlikkust tõsta. Kisel tunnustas eelmisel aastal aktiivselt keskkonnategevustes osalenud klasse ja rääkis eelmisel sügisel rajatud õppeaiast ja seal aasta jooksul toimunust. Ka sel aastal on põhieesmärk Rohelise kooli tegemisi koolis laiemalt levitada, et kogu koolipere panustaks ja keskkonnateemadega ei tegeleks kitsalt ainult keskkonnatöörühm. Jätkame klassi keskkonnateo algatusega. See tähendab, et iga klass püüab aasta jooksul teha vähemalt ühe keskkonnale kasuliku või keskkonna kaitsmist propageeriva teo. Kisel saadab klassijuhatajatele taas Exceli tabeli, kuhu iga klass saab oma tegevuse märkida ja kui see on tehtud, siis saata pildimaterjali ja ka väike kokkuvõte, kuidas tegevus õnnestus. Kõiki neid tegusid kajastatakse Kuristiku roheliste blogis, enamikku vahvatest algatustest ka kooli FB lehel. Kahjuks tõmbas eelmisel õppeaastal pandeemia ägenemine enamikele ühistele planeeritud keskkonnategudele kriipsu peale, kuna lapsed olid pool ajast distantsõppel või ei tohtinud koguneda, aga sel aastal loodame olukorra paranemist ja kutsume klasse üles aktiivselt huvitavaid tegusid välja mõtlema ja pakkuma. Esimene võimalus panustada on juba maailmakoristusnädalal septembri lõpus.

OTSUSTATI:

1.1. Kaasata kõik klassid aktiivsemalt Rohelise kooli tegevustesse

1.2. Kutsuda iga klass üles tegema oma klassi keskkonnategu – klassijuhatajad fikseerivad hiljemalt 10. oktoobriks K. Kiseli saadetavasse Exceli tabelisse info, millise tegevuse on klass otsustanud õppeaasta jooksul läbi viia. Tegevus otsustatakse ühise arutelu tulemusel klassijuhataja tunnis.

1.3. Peale klassi keskkonnategu saadavad klassijuhatajad Kiselile ja Ratassepale toimunud tegevuse lühikirjelduse ja mõned pildid.

1.4. Keskkonnategu peab tehtud olema enne 10. juunit 2022

2. Kolme põhiteema tutvustamine 2021/22 õppeaastaks ja tegevuste planeerimine

KUULATI:

K. Kisel teatas töörühmale, et käesoleva aasta põhiteemad, millega kavatseme kindlasti süvendatult tegeleda on:

1. Tervis ja heaolu

2. Globaalne kodakondsus

Kool on kaasatud ka Erasmus+ projekti, mille koordinaator on N. Kedrov ja kus on teemaks just eri riikide koolides antav keskkonnaharidus. Loodetavasti saavad sel aastal 5 meie õpilast ja 3 õpetajat ka projektipartnereid külastada ja toimub planeeritud kohtumine Kreekas. Kooli on taas saabumas välisvabatahtlik, kes tutvustab aasta jooksul õpilastele oma kodumaa kultuuri ja tavasid. Lisaks on kooli lisandunud mitu välismaalasest õpilast, keda koolipere igati toetama ja abistama peaks. 10 õpetajat osalevad algaval õppeaastal Erasmus+ väliskoolitustel, kus siduvaks teemaks on keskkonnateadlikkuse, tervise ja säästva eluviisiga seonduv. Seetõttu ongi üheks meie põhiteemaks „Globaalne kodakondsus“.

Tervis ja heaolu on seal aastal väga tähtis teema, sest on liikumisaasta ja ülelinnaliseks tegevuseks on välja töötatud aasta tegevuste plaan, kus igal kuul on oma teema. Neid teemasid on hea kasutada oma klassile sobiliku keskkonnateo valimisel, aga muidugi püütakse teemakohaseid tegevusi ja üritusi koolis ka koostöös projektidega Liikuma kutsuv kool, Roheline kool ja tervisenõukoguga korraldada. Teemad on:

September: Liikumiskuu

Liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohutu lasteaia- ja koolitee).

Oktoober: Vaimse tervise kuu

Vaimse tervise ja heaolu toetamine (tunnete mõistmine, tasakaalu hoidmine, ärevuse ja stressi leevendamine, toimetulek minapildi ja probleemidega, õnnelik olemine, iseenda aktsepteerimine). Terves kehas terve vaim!

November: Märkamise ja heaolu kuu

Positiivse sotsiaalse keskkonna loomine ning (küber)kiusamise märkamine ja ennetamine .

Detsember: Puhkuse ja une kuu

Puhkuse ja taastumise olulisuse tähtsustamine, läbipõlemise ennetamine

Jaanuar: Tervisliku toitumise kuu

Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise populariseerimine.

Veebruar: Olümpiakuu

Spordi roll igapäevaelus läbi aja.

Märts: Vitamiinikuu

Vaimse tervise tasakaalu hoidmine vaimse tervise viie vitamiini abil. Tasakaal on peaasi!

Aprill: Südamekuu

Südametervise hoidmine. Naer on terviseks!

Mai: Keskkonnakuu

Tervist edendava keskkonna arendamine ning värskes õhus liikumine ja õppimine tervise toetamiseks.

Kolmas teema tuleb valida koosolekul osalejate ettepanekute alusel. Koosolekul toimus arutelu. Õpilaste poolt pakuti kolmandaks teemaks elurikkust, kliimamuutusi ja transpordi teemat. Kuna elurikkuse ja õueala teema on meil nüüd mitu aastat olnud, siis otsustasime valid sel aastal aktiivsemaks tegevuseks transpordi teema, rõhuga transpordi ja kliimamuutuste seoste leidmisele ja kliimateadlikute liikumisviiside propageerimisele, mida omakorda toetavad meie kooli pikaajalised traditsioonilised tegevused nagu projekt „Peatu!Vaata!Veendu!“ ja jalgrattakoolitus ning liikumisnädala tegevused.

OTSUSTATI:

2.1. TKG Rohelise kooli kolm põhiteemat 2021/22 õppeaastal on: Globaalne kodakondsus; Tervis ja heaolu; Transport

3. Õpilaste ettepanekud tegevuskavva

Õpilaste poolt tulid I trimestri tegevusteks ja kooli keskkonnateadlikumaks muutmiseks järgmised ettepanekud:

-          Söökla menüü mitmekesistamine (taimetoit!) ja kiirem teenindus, et õpilased jõuaksid süüa ka (juhiti tähelepanu ka, et söökla töötajatel võiks olla kaitsemaskid ja kindad)

-          Sooja kampsuni päeva korraldamine talvel (küttekulude säästmiseks)

-          Puhveti menüü tervislikuks muutmine (eriti sooviti näha taas salateid ja wrappe ning juurvilja-puuviljavankrit)

-          Klasside liikumisvõistlus ja et arvestataks ka jalgsi kooli tulijaid, mitte vaid rattaga

-          Rattamatkapäev kooli lähiümbruses väiksematele klassidele maikuus

-          Orienteerumine vanalinnas või mõnes muus piirkonnas

-          Elurikka ala tekitamine. Ettepanek on jätta kevadel 2022 niitmata ala, mis jääb staadioni tagaservas multšiga jooksuraja ja kooli aia vahele. Sinna tekiks sel juhul taimerikkam ala, kus saaks loodusõpetuse tunni raames vaatlusi teha.

OTSUSTATI:

3.1. Õpilaste ettepanekute ja ideedega püütakse võimalikult palju arvestada ja nende pakutud algatusi toetada.

4. Keskkonnaülevaatuse läbi viimisest

KUULATI:

Karmen Kisel peatus keskkonnaküsitluse teemadel. Sarnaselt eelmisele aastale tuleb meil läbi viia küsitlus klassides, seekordki korraldame selle 3.-12. klassides, nii et iga klass saaks ühele teemale vastata. Uuendusena viiakse küsitlus läbi elektroonilise ankeedi abil ja klassijuhataja tunni raames, soovitavalt samas tunnis, kus toimub arutelu klassi keskkonnateo valmiseks.

Kisel rääkis, et sisestas kõik keskkonnaküsitluse tavapärased küsimused Formsi ja lingi abil saab täpsema ja vahetuma kokkuvõtte õpilaste vastustest. Lisaks jääb ära paberite paljundamine, jagamine ja käsikirjaliste vastuste kokku arvutamine. Igale klassile tuleb oma teema ja küsitluslink, mille Karmen Kisel edastab tabelina klassijuhatajatele.  Küsitluse läbi viimise periood on 15.09-30.09. Klasside üldteemade tulemused edastatakse hiljem klassijuhataja mailile ja nii saab need klassiga koos läbi vaadata ja arutada, kus on suurimad kitsaskohad ja vajakajäämised ning kuidas keskkonnateadlikkumalt käituda. Üldiselt teenib see keskkonnaküsitlus ikkagi eesmärki teadlikkust tõsta, mida oskab oma kogemuste ja teadmistega teha iga täiskasvanu, eriti õpetajaharidusega. Seega, kui ankeedis on nt küsimus, millist liiklusvahendit õpilane kooli jõudmiseks kasutab, tasub hiljem arutleda, milline liikumisviis saastab õpilaste hinnangul keskkonda kõige vähem. Loomulikult võib arutleda ka küsitluse ajal klassijuhataja tunnis, seega palun mitte anda seda ankeeti lastele iseseisvaks koduseks täitmiseks, siis on võibolla ka vastajate arv madal, aga kindlasti palun teha see ära koolis kohapeal.


OTSUSTATI:

3.1. Karmen Kisel saadab 3.-12. klassi klassijuhatajatele küsitluste lingid

3.2. Klassijuhata jagab linki oma õpilastega eKooli vahendusel ja küsitlusele vastatakse ajavahemikus 15.09- 30.09.2021

3.3. Keskkonnaküsitluse tulemuste alusel koostab K. Kisel koostab TKG keskkonnaanalüüsi  ja K. Ratassepp koostöös K. Kiseliga TKG Rohelise kooli tegevuskava 2021/22 

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat