Otse põhisisu juurde

Toimus Kuristiku roheliste koosolek

 Toome siinkohal ära koosoleku protokolli:

Rohelise Kooli koosoleku protokoll

 

 

 

 

17. november 2021, nr. 2

Tallinn

 

Algus 14.00, lõpp 14.50

Juhatas: Karmen Kisel

Protokollis: Külli Ratassepp

Võtsid osa: Milena beloussova 8b, Krislin tatter 8b, Alvina Avetyan 6d, Piret Sepp 6d, Maria Slivin 4a, Elisabeth Vilbiks 4a, Heidi-Liis Laupa 5a, Helene Tali 5a, Angelika Kibena 6d, Selina Tsiunchik 6b, Elisabeth Tiks 6b, Liseteli Andrejev 6b, Keili Aruvee 4c, Melissa Aselmaa 4c, Elizabeth Treiberk 4c, Brita Bondartšuk 4b, Jasmine Gurevitš 4b, Eliise Einama 7a, Teele Pallas 7a, Sofie Vilberg 5a, Victoria K. S. Prunn 5c, Sandra Aint 5c, Kristiina Smirnov 7b, Kevin Ramjalg 3c, Oliver Tammis 3c

Päevakord:

1.      Aasta keskkonnaauhindade jagamisest, TKG nominatsioon

2.      Keskkonnaküsitluse läbi viimisest 3.- 12. klassis ja õpetajate hulgas

3.      Keskkonnaanalüüsi kokkuvõte

4.      Meie klasside keskkonnategudest – mis toimunud, mis veel tulekul

5.      Tervisenõukogu koosolekul räägitust

6.      Töörühma ettepanekud ja mõtted

1. Aasta keskkonnaauhindade jagamisest

KUULATI:

K. Kisel rääkis, et Kuristiku Gümnaasium pälvis kõrge tunnustuse, kui kool nomineeriti keskkonnaauhindade jagamisel aasta keskkonnateadlikuks kooliks ja jõudsime 170 haridusasutuse hulgas, kes on Eestis Rohelise kooliga liitunud, parima kolme hulka. Koosolekul vaadati ühiselt teleülekande salvestusest pidulikku hetke, kui TKG nominatsiooni sai. Ülekanne on järele vaadatav ETV lehel lingi all: https://etv.err.ee/1608378047/aasta-keskkonnaauhinnad. Tunnustuse pälvinud ja enim silma paistnud haridusasutustest on juttu alates ülekande 12. minutist. Kisel rääkis ka, et sel korral meid võitjaks ei valitud, seega on tegutsemis- ja arenguruumi, aga meid on märgatud ja tunnustatud 

2. Keskkonnaküsitluse läbi viimisest 2.- 12. klassis ja õpetajate hulgas

KUULATI:

Kisel andis ülevaate keskkonnaküsitluse läbi viimisest. Seekord viidi küsitlus läbi 15.09 – 8.10. 2021 klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid MS Formsis (seega veebipõhised), õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Küsimuste arv erines teemast lähtuvalt, keskmiselt oli küsitlustes 13-15 küsimust. Töötajatele koostati samuti keskkonnaküsitlus veebis, mille link saadeti kõigi töötajate meilile. Õpetajad vastasid igast valdkonnast valitud 2-3 olulisemale küsimusele, küsitlus sisaldas 21 küsimust. Küsimustikes olid enamus küsimusi sõnastatud nii, et neile saaks vastata eitavalt või jaatavalt, aga oli ka ette antud vastusevariantidega küsimusi.  Küsitluses osales suur osa 3.-12. klassi õpilastest, arvuliselt kokku 656 õpilast, s.o 68% terve kooli õpilastest. Personalile suunatud küsitlusele vastas 62 (2020 - 46) inimest (74% õpetajatest). Teeb rõõmu, et õpetajad olid oluliselt aktiivsemad vastajad kui eelmisel aastal.

3. Keskkonnaanalüüsi kokkuvõte

KUULATI:

Karmen Kisel rääkis, et keskkonnaküsitluste põhjal koostati sarnaselt eelmistele aastatele keskkonnaanalüüs ja andis ülevaate olulisematest muudatustest võrreldes eelneva õppeaastaga. Kisel tõi kõigist keskkonnaanalüüsi teemades välja olulisemad tähelepanekud ja palus Rohelise kooli töörühma liikmetel omakorda mõelda, millised on parendusvõimalused nt vähenenud teadlikkuse osas, mis puudutab globaalstele probleemidele keskendunud ürituste korraldamist koolis või õpilaste teadlikkust oma õigustest ÜRO laste õiguste konventsioonile tuginedes. Rõõm oli tõdeda, et tõusnud on teadlikkus jäätmete sorteerimise osas ja meie koolipere käitumistendentsid viitavad ka säästlikuma tarbimise juurdumisele. Heameelt teeb ka varasemast märgatavalt sagedamini toimuv õuesõpe. Suur muudatus on ka õpilaste rahulolu sellega, et nad saavad nüüd oma toiduportsu suurust sööklas ise reguleerida, samas ka koosolekul viibinud kritiseerisid koolipuhveti menüüvalikut.

4. Meie klasside keskkonnategudest – mis toimunud, mis veel tulekul

KUULATI:
K. Kisel näitas koosolekul osalejatele Excel tabelit, kuhu on kirjutatud meie kõigi klasside keskkonnateod. Kisel rääkis huvitavamatest tegudest, mis juba tehtud, peatudes pikemalt puude istutamiseks annetuste tegemisel, veredoonoriks käimisel, aga ka koristustalgute temaatikal. Kisel kiitis viimase keskkonnateo tegijat 6c klassi, kes said eile oma klassis valmis eraldi uhkelt disainitud ja ka märgistatud pandipakendi kogumise kasti ja loodavad, et lisaks nende klassile viivad oma pandipakendid sinna kasti ka teised õpilased, kes antud klassiruumis tunnid käivad.

Kisel rõhutas, et oma klassi keskkonnategu tuleks kindlasti dokumenteerida ja saata peale selle toimumist väike jutuke kokkuvõttega tehtust, lisaks kindlasti pilt. Kisel tutvustas ka võimalust, kuidas meie RK blogist kõigist keskkonnategudest lugeda saab.

OTSUSTATI:

3.1 Klassijuhatajad saadavad kokkuvõtted enda klassi tehtud keskkonnateost (hea, kui oleks õpilase kirjutatud), võimalusel ka mõne illustreeriva foto

3.2 Jutukesed ja fotod lisatakse meie Rohelise kooli blogisse

5. Tervisenõukogu koosolekul räägitust

KUULATI:

Kisel tegi lühikokkuvõtte ka tervisenõukogu koosolekul räägitud teemadest, mis haakuvad Rohelise kooli põhimõtetega – puhveti menüü tervislikkus, õpilaste kätehügieen, lisaks pimedal ajal helkurite kandmise vajadus.

6. Töörühma ettepanekud ja mõtted

KUULATI:

Karmen Kisel kutsus koosolekul osalejaid üles diskussioonile ja esitama oma mõtteid keskkonnahoiule suunatud tegevuste korraldamiseks koolis. Õpilastelt tulid järgmised mõtted ja ettepanekud:

-          Vanemad klassid sooviksid ka võibolla õppeaeda oma peenrakasti, kas seda on lubatud rajada? Kisel vastas, et loomulikult saab soovi korral õppeaeda laiendada, aga õpilastel lasub siis ka vastutus oma kasti hooldamise ja kastmise eest.

-          Rohkem kontrolltöid arvutis, et paberikulu oleks väiksem. Kisel kutsus koosolekul viibijaid üles paberi efektiivsele kasutamisele – enne ära viskamist kasuta ära paberi mõlemad pooled, õpetajatel paluda teha kahepoolseid koopiaid.

-          Õpilased tundsid huvi lumelinna ehitamise vastu. Kui ilm on sel talvel sobiv, siis teeme ära ja pakume ka vanematele klassidele osalemise võimalust.

-          Korraldada heategevuslik jõululaat, kus ka vanemad õpilased saks oma küpsetisi või meisterdusi müüa. Ratasseppa vastas, et laat on plaanis ja muidugi saame kaaluda ka vanematele õpilastele müügivõimaluse pakkumist, kasvõi erineval päeval vmt. Mingi osa tulust annetab iga müüja heategevuseks.

-          Klasside kaunistamisel jõuludeks võiks jälgida säästva tarbimise põhimõtet, st võimalusel kasutada vanu kalendreid, pappkarpe meisterdamiseks või tuua jõulueheteks kodust vanemaid dekoratsioone, mis seal kasutust ei leia, et ei peaks klassi uusi ostma.

-          Õpilased on tähele pannud, et sööklas on nõud vahel mustad.

-          Tuli tähelepanek, et vanematele õpilastele on liiga vähe liikumisvahetunde. Koosolekul viibinud mängujuht aga nentis, et pandeemiast tingituna ei saa hetkel paljudele klassidele korraga tantsuvahetunde teha ja kui teha ainult vanemale astmele, siis olevat kogemus näidanud, et sinna ei tule väga osalejaid. Olukorra paranedes saab teha tantsuvahetundi suuremale kambale korraga nt 4.-9. klass, siis kui rahvast aulas rohkem, tullakse ka meelsamini tantsima.

 


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

6c keskkonnategu - pandipakendi sorteerimine

 6c klass algatas oma koduklassis pandipakendi keskkonnasõbraliku kogumise. Lapsed seadsid sisse uhke ise disainitud kasti, kuhu nii nemad ise, kui ka teised õpilased, kes antud ruumis õpivad, on oodatud oma pandipakendeid panema. Siiani pangi pandipakend valdavalt samasse kasti tavaliste pakenditega, mis ei võimaldanud seda asjalikult utiliseerimisele viia. Õpilastel on kokku lepitud kasti tühjenduskord ja pakendist saadav raha kulutatakse klassi ühiseks hüvanguks.

Maa päeva viktoriin

3. -6. klassid tähistasid saabuvat Maa päeva vahva, tempoka ja kaasakiskuva keskkonnaviktoriiniga. Initsiatiiv selliseks ürituseks tuli õpilaste poolt viimasel Rohelise kooli koosolekul. Õpilased arvasid, et taoline võistlus aitaks kaasa õpilaste teadlikkuse tõstmisele. Viktoriin toimus 19. aprillil, võisteldi kahes vanusekategoorias: 3.-4. klass ja 5.-6. klass. Iga klass pani välja 3-liikmelise võistkonna, ülejäänud õpilased elasid mängulisele Kahoot-viktoriinile elavalt kaasa. Küsimused olid põnevad ja arendavad, näiteks said õpilased teada, et Eestis raiutakse iga minuti jooksul 1000 puud, et turvas on taastumatu loodusvara, et Eestis on alates pandipakendi süsteemi käivitumisest kokku kogutud 3,5 miljardit pandipakendit, aga ka, et alumiiniumpurk laguneb looduses 200-500 aastat ning plastpudel maa sisse maetuna koguni kuni 1000 aastat. 3.-4. klasside arvestuses oli võistlus üsna tasavägine. Veebipõhine viktoriin mängis lisaks veel vingerpussi ja ei näidanud terve mängu jooks