Otse põhisisu juurde

Toimus selle aasta esimene Rohelise kooli koosolek

 

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise Kooli töörühma koosoleku protokoll

                                                                                                                       19.sept 2022/nr 1

Algus 14.00, lõpp 14.50
Juhatas: Külli Ratassepp
Protokollis: Ly Melesk
Võtsid osa: Katleen Grethel Talistu, Johanna Paan (5.a), Elisabeth Tiks (7.b), Eliise Muuga, Anete Tšistjakova, Liisi Meindok, Nora Help (3b), Andrea Jänes, Diana Agu, Gert-Rayder Pening (3.a), Sofie Vilberg, Helene Tali, Heidi-Liis Laupa (6.a), Maria Trakmann, Asti Leola (3.c), Marti Priimats, Nele Tohver (8.d), Diana Pajula, Mirtel Vesi (8.b), Teele Pallas (8.a), Marta Pallas (10.a).  
Õpetajad: Ly Melesk, Kirsti Vooglaid, Margit Onga, Oliver Jakobson, Priit Ratassepp

Päevakord:

1. Rohelise kooli projekti tutvustamine töörühmas olevatele uutele õpilastele.
2. Kolme põhiteema valimine ja tutvustamine 2022/23 õppeaastaks ja tegevuste planeerimine. Keskkonnapõhimõtete üle vaatamine ja kinnitamine.
3. Õpilaste ettepanekud tegevuskavva.
4. Keskkonnaküsitluse läbi viimisest 2022/23 õppeaastal.
5. Muljeid Soomest Joensuu Rohelisest koolist – tutvustab Priit Ratassepp. 

1. Rohelise kooli projekti tutvustamine töörühmas olevatele uutele õpilastele

KUULATI:
Külli Ratassepp andis ülevaate Rohelise kooli projektist, et uued töörühmaga liitunud õpilased teemaga kurssi viia. Eesmärk on siduda keskkonnateemad igapäevaelu ja õppetööga, uurida võimalusi tegutsemiseks, et meie kool muutuks iga aastaga keskkonnasõbralikumaks. Oleme projektis alates sügisest 2017, sel kevadel saime kolmanda järjestikuse Rohelise lipu. Suur aitäh kõigile klassidele, õpilastele ja õpetajatele, kes on aktiivselt kaasa löönud! See on tunnustus meile kõigile.

Rohekooli töösse on oodatud on kõik erinevad algatused ja ettevõtmised, mis aitavad  Kuristiku koolipere keskkonnaaktiivsust ja -teadlikkust tõsta. Rohekooli töörühma õpilaste ideid on arvesse võetud nii ülekooliliste algatuste planeerimisel kui ka igapäevaelu korraldamisel. Soovime sel aastal jätkuvalt, et kogu koolipere panustaks ühiselt. Jätkame klassi keskkonnateoga. See tähendab, et iga klass püüab aasta jooksul teha vähemalt ühe keskkonnale kasuliku või keskkonna kaitsmist propageeriva praktilise teo. K.Ratassepp saadab klassijuhatajatele Exceli tabeli, kuhu iga klass saab oma tegevuse märkida. Kui tegu on tehtud, siis saata pildimaterjali ja ka väike kokkuvõte, kuidas tegevus õnnestus. Kõiki neid tegusid kajastatakse Kuristiku roheliste blogis,  ka kooli FB lehel.

Eelmise aasta kogemus näitas, et nii mõnigi klass ei piirdunud vaid ühe keskkonnateoga, aktiivsemad said hakkama 2-3 teoga. Kutsume klasse üles aktiivselt huvitavaid tegusid välja mõtlema ja ellu viima.

OTSUSTATI:

1.1. Kaasata kõik klassid aktiivselt Rohelise kooli tegevustesse

1.2. Kutsuda iga klass üles tegema oma klassi keskkonnategu – klassijuhatajad fikseerivad hiljemalt 14. oktoobriks K. Ratassepa saadetud Exceli tabelisse tegevuse, mille klass on otsustanud õppeaasta jooksul läbi viia. Tegevus otsustatakse ühiselt klassijuhataja tunnis.

1.3. Peale klassi keskkonnategu saadavad klassijuhatajad Külli Ratassepale, Kirsti Vooglaiule või Margit Ongale toimunud tegevuste lühikirjelduse ja mõned pildid. Samuti on oodatud kokkuvõtted ka muudest keskkonnaalastest tegevustest sotsiaalmeedias kajastamiseks.

1.4.  Keskkonnategu peab tehtud olema enne 10. juunit 2023.

 

2. Kolme põhiteema tutvustamine 2022/23 õppeaastaks ja tegevuste planeerimine. TKG keskkonnapõhimõtete üle vaatamine, kinnitamine.

KUULATI:

Selle õppeaasta rohekooli põhiteemad, millega kavatseme jätkuvalt süvendatult tegeleda on: "Tervis ja heaolu" ning "Globaalne kodakondsus".
Õpilaste vaimse ja füüsilise tervise teemad on jätkuvalt prioriteet.
Koolis on käimas keskkonnateemaline rahvusvaheline projekt "Eco Echo". Kooli on saabunud õppima mitmeid Ukraina õpilasi, keda koolipere igati toetama ja abistama peab. 10 õpetajat on juba osalenud või osalevad algaval õppeaastal Erasmus+ väliskoolitustel, kus siduvaks teemaks on keskkonnateadlikkuse, tervise ja säästva eluviisiga seonduv.
Tallinn on valitud nelja finalisti hulgast Euroopa Roheliseks pealinnaks 2023. Seetõttu on ka ülelinnaliseks eesmärgiks algaval õppeaastal pühenduda veelgi enam loodus- ja keskkonnahoiu teemadele. Ülelinnaliseks tegevuseks on välja töötatud aasta tegevuste plaan, kus igal kuul on oma teema. Neid teemasid on hea kasutada oma klassile sobiliku keskkonnateo valimisel. Meie koolis kattuvad paljud teemad projektiga Liikuma kutsuv kool  ja koostööd tehakse ka tervisenõukoguga.

Ülelinnalised teemad on:

September: liikuvuse kuu
Liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohutu lasteaia- ja koolitee).

Oktoober: innovatsioonikuu
Uuendused, innovatsioon, tehnoloogia rakendatuna keskkonnahoiu vankri ette, loovuse arendamine. Osavõtt noorte leiutajate konkursist.

November: valgusekuu
Pimedal ajal liikluses enda nähtavaks tegemine, liiklusturvalisusele tähelepanu pööramine.

Detsember: toidukuu
Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise populariseerimine. Heategevusliku jõululaada korraldamine koostööd vanematega.

Jaanuar: linnaruumi kuu
Pöörame tähelepanu linna turvalisusele ja keskkonnasõbralikule koduümbrusele. Linn kui elukeskkond inimestele, taimedele, loomadele.

Veebruar: jäätmete kuu
Jäätmetekke vähendamise ja jäätmete liigiti kogumise propageerimine. Keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kasvatamine.

Märts: kliimakuu
Tähelepanu pööramine kliimasoojenemise tekkepõhjustele, keskkonnateadlike valikute tegemisele.

Aprill: elurikkuse kuu
Looduskeskkonna ja elurikkuse märkamine, algavad kevadised tööd kooli tarbeaia taimede ettekasvatamisel. 

Mai: looduskuu
Tervist edendava keskkonna arendamine ning värskes õhus liikumine ja õppimine tervise toetamiseks.

Juuni: vee kuu
Puhta vee tähtsuse teadvustamine, selle kaitse ja säästlik tarbimine.

Kolmas Rohelise kooli teema tuleb valida koosolekul osalejate ettepanekute alusel. Koosolekul toimus arutelu. Õpilaste poolt pakuti kolmandaks teemaks elurikkust, jäätmeid, merd,  toitu. Õpilastele teeb endiselt muret, et koolipuhvet ei tööta, samuti tulid arutlusele sööklaga seonduvad probleemid, vahetundide ajal Selveris käimise teema. Seetõttu otsustati valida kolmandaks teemaks „Toit“.

Vaadatakse üle TKG keskkonnapõhimõtted, mis on õpilaste koostööna loodud juba 2017. aastal. Käsitletud on kõik olulised teemad. Vaja vaid sõnastust korrastada ja ühtlustada.

OTSUSTATI:

2.1. TKG Rohelise kooli kolm põhiteemat 2022/23 õppeaastal on: Globaalne kodakondsus; Tervis ja heaolu; Toit.


3. Õpilaste ettepanekud tegevuskavva

Õpilaste poolt tulid I trimestri tegevusteks ja kooli keskkonnateadlikumaks muutmiseks järgmised ettepanekud:

-          Söökla menüü mitmekesistamine – õpilased sooviksid, et oleksid erinevate rahvaste toitude nädalad, pannkoogipäev, suurem valik puuvilju;

-          Soovitakse, et igapäevaselt töötaks puhvet, kus oleks võimalik päeva teises pooles osta tervislikku toitu – salateid, wrappe, puuvilja- juurviljavanker, jogurt vms;

-          Õpilaste hinnangul on söökla toidud vahel liiga soolased, pigem võiks olla saadaval soolatopsid, et igaüks saaks vajadusel ise soola kogust reguleerida;

-          Sooja kampsuni päeva korraldamine talvel (küttekulude säästmiseks);

-          Autovaba päev kevade poole (kooli territooriumile autodega ei tulda, suurendab liiklusturvalisust kooli ümber);

-          Ülekooliline klasside liikumisvõistlus (jalgsi ja rattaga kooli tulemine);

-          Õpikuvaba päev, kus õppetööd toimuks ilma õpikuid-töövihikuid kasutamata, nt õues vm;

-          Putukahotellide ehitamine ja üles seadmine kooli territooriumile koostöös töö- ja tehnoloogiaõpetajaga, eesmärk elurikkuse suurendamine.  

OTSUSTATI:

3.1. Õpilaste ettepanekute ja ideedega püütakse võimalikult palju arvestada ja nende pakutud algatusi toetada. 

4. Keskkonnaülevaatuse läbi viimisest

KUULATI:
Sarnaselt eelmisele aastale tuleb koolis läbi viia keskkonnaküsitlus klassides ja ka töötajate hulgas. 3.-12. klassides nii, et iga klass saaks ühele teemale vastata. Küsitlus viiakse läbi elektroonilise ankeedi abil klassijuhataja tunnis, soovitavalt samas tunnis, kus toimub arutelu klassi keskkonnateo valmiseks.

Kõik keskkonnaküsitluse küsimused on Formsis ja igale klassile tuleb oma teema ja küsitluslink, mille K. Ratassepp edastab tabelina klassijuhatajatele.  Küsitluse läbi viimise periood on 26.sept – 7.okt.

Klasside üldteemade tulemused edastatakse hiljem klassijuhataja mailile ja nii saab need klassiga koos läbi vaadata ja arutada, kus on suurimad kitsaskohad ja vajakajäämised ning mida muuta paremaks.

OTSUSTATI:

3.1. Külli Ratassepp saadab 3.-12. klassi klassijuhatajatele küsitluste lingid.

3.2. Klassijuhata jagab linki oma õpilastega eKooli vahendusel ja küsitlusele vastatakse klassijuhatajatunnis ajavahemikus 26.09- 7.10.2022

3.3. Keskkonnaküsitluse tulemuste alusel koostab K. Ratassepp koostöös Kirsti Vooglaiu ja Margit Ongaga TKG keskkonnaanalüüsi. Selle alusel koostab K. Ratassepp koostöös Ly Meleski ja Kirsti Vooglaiuga TKG Rohelise kooli tegevuskava 2022/23.

 

4. Õp Priit Ratassepp annab ülevaate põnevamatest keskkonnateemalistest ideedest ja praktikatest nähtuna Soomes Joensuu Marjala koolis.

KUULATI:
Marjala kool, 250 õpilasega (algkool 1.-6. klass) lähtub kogu kooli tegevuskavas Rohelise kooli põhimõtetest. Keskkonnateemasid käsitletakse kõigis ainetes. Paljud tegemised, mis ka meil tuttavad: jalgrattaid kooli parklas väga palju, õpilased käivad ratastega koolis; lastel iga päev õuevahetund; kogu aasta tegevuste kalender seotud Rohelise kooliga; õuesõppepäevad; taimede kasvatamine; lindude pesakastid. Teistmoodi ideed: prügi sorteerimine liigiti, kõigis klassiruumides vastavad liigiti kogumise kastid. Igas klassis n-ö prügiagendid, kes kontrollivad, et kõik läheks õigesti ning päeva lõpus tühjendavad klassi prügikastide sisu kooliõuel õigetesse konteineritesse.
Biojäätmete võistlus, kus iga klass kogub sööklas oma toidujäätmed/äravisatava toidu karbikesse, mis kaalutakse sealsamas ja käib võistlus, kes vähem raiskab.

P. Ratassepp tutvustab ka Soomes loodud keskkonna hindamise keskkonda envirate.net. https://www.envirate.net/ Selle abil saab kasutaja hinnata keskkonna olukorda, kasutades kolme meelt – nägemine, kuulmine, haistmine. Hinnatakse, mida on näha, mida kuulda ning kas on mingit lõhna. Selle alusel edastatakse keskkonnaalane teave graafiliselt kaardile (rohelisest punaseni). Nii saab teada anda keskkonnareostusest, ebaseaduslikust metsaraidest vms.  Niisugusest hindamisest võib kasu olla keskkonnateabe kogumisel näiteks ka kohalikul omavalitusel. Seda  tasuks meil õpilastega katsetada.

OTSUSTATI:

Järgmine rohelise kooli töörühma koosolek toimub novembris.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Osalesime taas Rohejahil

Juba traditsiooniliselt kogume igal talvel alumiiniumist küünlaümbriseid ja vanaelektroonikat. Nii ka sel aastal. Selle aasta "saak" oli küll veidi tagasihoidlikum kui eelnevatel aastatel, ent saime siiski anda oma panuse keskkonnasõbralikkuse poole liikumisel. Aitäh kõigile kogujatele!  

Toimus järjekordne Rohelise kooli veebiseminar teemal "Elurikkus ja õueala"

9. aprillil toimus Rohelise kooli võrgustikuseminar teemal "Elurikkus ja õueala". Osalejad said kuulda ettekandeid põnevate ideedega, kuidas antud teemasid Rohelise kooli igapäevaelus ja õppetöös käsitleda.  Väga vahva idee tuli Laupa koolilt, kus abituriendid külvasid kevadel porgandiseemneid kingituseks sügisel kooli asutvatele 1. klasside õpilastele. Vahvaid mõtteid oli veelgi, nagu näiteks vanade T-särkide ribadest istumisaluste punumine või toalilledele puidujääkidest nimesiltide tegemine.

Osalesime õpilaskonverentsil "Lasnamäe - nutikas ja keskkonnasõbralik linnaosa"

11. aprillil toimus Lindakivi kultuurikeskuses keskkonnateemaline õpilaskonverents. See oli juba teine omalaadne. Seekord kandis see pealkirja "Lasnamäe - nutikas ja keskkonnasõbralik linnaosa". Konverentsi korraldavad Lasnamäe koolid ning seekord oli võõrustaja rollis Lasnamäe Vene Gümnaasium. Konverentsil osalesid kokku 8 Lasnamäe kooli esindajad. Päeva esimeses pooles kuulati ettekandeid kliimamuutustest, kaasavast eelarvest Lasnamäe keskkonnasõbralikumaks muutmisel ja õppeaedade loomisest ning hooldamisest. Samuti korraldati lühike ekskursioon Lasnamäe vaatamisväärsustega tutvumiseks. Pärast lõunapausi viis iga osalenud kool läbi töötoa teemal "Vanade asjade uus elu".  Meie kooli tiimis olid Annabel Ader ja Lisandra Leisson 9.d klassist, Helle Pallas, Mariete Teder, Grete Värnik ja Kendra Marjapuu 7.b klassist, Kristina Kolesova 9.a klassist, õpetajad Liis Klimov, Jana Zebergs ja Külli Ratassepp ning koolijuht Aivi Osman.  Annabel ja Lisandra viisid läbi meie ko