Otse põhisisu juurde

Rohelise Kooli tegevuskava 2019/2020


TALLINNA KURISTIKU GÜMNAASIUMI ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA 
2019/2020

1. KOOLI ÜLDISELOOMUSTUS
Tallinna Kuristiku Gümnaasium (TKG) on üldhariduskool koos põhikooli- ja gümnaasiumioasaga. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi missiooniks on olla arenev, mainekas, konkurentsivõimeline ja heade õpitulemustega kool, kus kasvatatakse õpilasi väärikaiks Eesti Vabariigi kodanikeks. 

TKG õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kes kannab oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi Lasnamäe ja koolipere traditsioone. TKG õppekorralduse arendamisel peetakse silmas õpilaste vaimse ja füüsilise tervise edendamist ning kaitset.
Õppekoormus vastab RÕK-is kehtesatud nädalakoormuse normidele. 

TKG sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamises
1) osaleb kogu koolipere;
2) luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel;
3) koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdselt;
4) jagatakse otsustusõigust ja vastutust;
5) märgatakse ja tunnustatakse õpilaste pingutusi ja õpedu;
6) välditakse vägivalda ja kiusamist;
7) ollakse avatud konstruktiivsele kriitikale ja asjalikele tähelepanekutele;
8) korraldatakse koolielu demokraatia põhimõtteid austavalt.

      2013. aastal sai kool uue näo täieliku renoveerimise tulemusena:
1) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast otstarbekas, turvaline ja vastab tervisekaitsenõuetele;
2) kabinettides on õppetöö raames võimalik kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat (projektorid, dokumendikaamerad, tahvelarvutid), lisaks on võimalus esitlustehnika ning arvutitega töötada kooliraamatukogus või suures auditooriumis;
3) valdav osa õppetööst toimub klassides, kus on võimalik mööblit ümber paigutada ja teha rühmatööd;
4) ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega ning vastavad õpetatavate ainete erinõuetele (keemia, füüsika, võõrkeeled, muusika jne.);
5) kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja  vahendeid;
6) kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamiseks nii koolitundides kui ka tunniväliselt on suur kolmeosaline võimla, jõusaal ja staadion.
7) kooli territooriumile (mis on Tallinna koolide hulgas suurimate mõõtmetega) on rajatud töötava valgusfooriga liiklusväljak, mida saavad soovi korral liikluskasvatuse tundide läbiviimiseks kasutada ka ümbruskonna teised koolid ja lasteaiad. Samuti on kooli territooriumil seiklusrada, ronimiskarussellid, kiiged, multškattega 700 m pikkune terviserada, käsipalliväljak, kelgumäed. Koolimaja ette ning sisehoovi on rajatud jalgrataste ja tõukerataste parkla. Kevade ja sügiseperioodil kasutavad õpilased ohtralt võimalust tulla kooli jalg- või tõukeratastega.
Õpet korraldatakse ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides ja virtuaalses õppekeskkonnas).

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi põhiväärtused on:
1)    professionaalsus – professionaalsust eeldatakse nii õpetajatelt, õpilastelt kui ka kõikidelt töötajatelt;
2)    usaldusväärsus – õpilaste ja lastevanemate usaldus koolis toimuva suhtes;
3)    innovaatilisus – tänases keskkonnas püsimajäämiseks tuleb olla kaasaegne;
4)    kvaliteet kõiges – nii õppekavade koostamises ja elluviimises, õppeprotsessid kui ka õppekeskkonna arenduses.

2. ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHM

      Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise Kooli töörühm tegutseb 2019/2020. õppeaastal järgmises koosseisus:
      Õpetajad:
Karmen Kisel – projekti koordinaator, 4.-6. klasside õppejuht, 10. klassi klassijuhataja;
Külli Ratassepp – projekti koordinaator, klassiõpetaja, 3. klassi klassijuhatajata;
Ly Melesk – 1.-3. klasside õppejuht, tervisenõukogu juht, 2. klassi klassijuhataja;
Kirsti Vooglaid – loodusõpetuse ja robootika õpetaja, 11. klassi klassijuhataja;
Ele-Marika Sooväli – geograafia- ja majandusõpetaja, 11. klassi klassijuhataja;
Hanna Kivila – klassiõpetaja, 4. klassi klassijuhataja;
Margit Onga – loodusõpetuse ja keemia õpetaja;
Kartin Näär – bioloogiaõpetaja, 7. klassi klassijuhataja;

Õpilased:
Eliis Kaera 5B, Rivo Tolga, Jarko Rööpson 10B, Jan Anders Võisula 10B, Diana Juuse 12A, Claudia Järve 7B, Ines Markus 7B, Mia Toomse 3A, Heidi-Liis Laupa 3A,  Kerttu-Liisa Birnbaum 3A, Helene Tali 3A, Sofie Vilberg 3A, E.T.N. Trumm 12B, Robi Pinta 12B, Merian Rööpson 8A, Patricia Puusepp 9C, Kaspar-Marcus Birnbaum 5C, Andrette-Ly Süsi 5C, Maria Lisette Haugas 8A, Marta Pallas 7C, Teele Pallas 5A, Victoria Keiu Katrina Prunn 3C, Eleli Voorel 3C, Kerlin Kreutzberg 3C, Estella Krabbi 5c, Diana Juuse 12a, Hanna Jaanimäe 4c, Anette Kivistu 11b, Henry Elmest 6d, Sten Name 6d.

3. TKG
KESKKONNAPÕHIMÕTTED
1)    Kustutame ruumist lahkudes tuled.
2)    Me ei raiska vett.
3)    Taaskasutame paberit.
4)    Osaleme keskkonnateemalistes projektides.
5)    Viskame prügi ja jäätmed selleks ettenähtud kohta.
6)    Sorteerime prügi õigesti.
7)    Käime võimalikult palju jalgsi või kasutame ühistransporti.
8)    Me ei raiska toitu.
9)    Õpime aktiivselt õues ja kasutame oma koolihoovi võimalusi.
10) Hoiame loodust ja loomi.
11) Tekitame vähem müra.

4.  ROHELISE KOOLI TEEMAD 2019/2020 ÕPPEAASTAL
Tallinna Kuristiku Gümnaasium keskendub 2019/2020 õppeaastal kolmele alljärgnevale teemale:
1. Globaalne kodakondsus
2. Tervis ja heaolu
3. Prügi ja jäätmed
5.  EESMÄRGID JA TEGEVUSED 
TKG Rohelise Kooli käesoleva aasta põhieesmärk on programmi tegemistesse kaasata kogu koolipere. Soovime, et nii kool kui ka ümbritsev kogukond teadvustaksid keskkonnateemade olulisust ning saaksid tegevustesse ühiselt panustada. 
Meie tegevuste kaugem eesmärk on kasvatada jätkusuutlikult mõtlevaid keskkonnateadlikke inimesi, kes kannaksid neid põhimõtteid edasi ka järeltulevatele põlvedele. 
Sellel aastal teeb Kuristiku gümnaasiumi iga klass oma keskkonnateo. Oluline on mõista, et muutused algavad pisiasjadest.
Alljärgnevalt on ära toodud TKG kavandatavad tegevused käsitletavate teemade kaupa.

Globaalne kodakondsus:
1.     Rahvusvahelise projekti kohtumine Ukraina, Kiievi Gymnasium A+ kooliga, ühiste tegevuste ettevalmistamine (teemaks kilekottide kasutamise vähendamine) – 14. okt 2019, Natalja Kedrov (projekti koordinaator), Karmen Kisel, Külli Ratassepp.
2.     Kuristiku õpetajate rahvusvaheline koolitus Türgis, koolikülastused, tutvumine sealsete Ecoschools programmi tegevliikmetega (Günesi Bil Koleji Istanbulis ja Mudanya Bahcesehir School Bursas) – 20.-25. okt 2019.
3.     Erasmus+ toataimede projekt „HOB’s adventure – hands on biodiversity“, 2.b, Siiri Vilgats – sept 2019-juuni 2020.
4.     Kuristiku vabatahtliku Galina (Venemaa) kaasamine keskkonnategevuste läbiviimisse – sept 2019-juuni 2020.
5.     Rahvusvahelise Maa päeva tähistamine – 22. aprill 2020.

Tervis ja heaolu:
1.     Liiklusturvalisuse aktsioon PEATU! VAATA! VEENDU!- märgistuse tegemine ülekäiguradade lähedusse, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d koostöös politsei ja Maanteeametiga – sept 2019.
2.     100 nartsissisibula istutamine kooli ringpeenrasse, 9.c – 1. okt 2019.
3.     Kuristiku helkuripuu ehtimine kooliõuel, 1.-3. klassid – 29. okt 2019.
4.     Helkurite kontroll, viktoriini korraldamine 4. klassidele, 11.b – nov 2019.
5.     Õpilaste kätepesu kontrollimine ja abistamine, koostöös tervisenõukoguga, 12.b – 11.-15. nov 2019
6.     Liikuma Kutsuva Kooli programmi tegevused (aktiivsed vahetunnid võimlas, tantsides), 1.-12.kl – sept 2019-juuni 2020.
7.     I kooliastme õpilaste igapäevased, kasutades erinevaid liikumisvõimalusi kooli territooriumil – sept 2019-juuni 2020. 
8.     Kooli tervisenõukogu ja söökla koostöös koolitoidu+puhveti menüü täiustamine tervislikkuse eesmärgil – okt 2019-juuni 2020.
9.     Aprillis südamenädala üritused kogu koolile (autovaba päev, jalgsi kooli tulemise nädal).
10.  Pukspuude istutamine kooli välisõppeklassi, 6.b – apr 2020.
11.  Tammede istustusalade rohimine+botaanikaaia külastus kasvuhooned, 6.b – kevad 2020.

Prügi ja jäätmed:
1.     Maailmakoristuspäev kooli õuel 6.c klass koos klassijuhatajaga - 20. septembril
2.     Plogging (liikumine looduses koos prügi koristamisega) koolimaja territooriumil ja selle ümber, 2.C klass – sept-dets 2019.
3.     Jäätmeteemaline viktoriin III kooliastmele – 18.-22. nov 2019.
4.     Jäätmeteemalise tunni „Seki rekt“ läbiviimine 1.-3. klassides (plasti vähendamine) – 18.-29. nov.
5.     Säästlikkust propageerivate infoplakatite joonistamine ja seintele panemine (elekter, vesi, toit, patareid, prügi jne), 3.a, 9.a – nov 2019.
6.     Koolihoovi kevadine prügikoristus, 3.c, 4.d. 6.e, 7.c – mai 2020.
7.     Kohvipaksu kogumine, sellest biogaasi tootmine ja elektri annetamine Haiba lastekodule, 4.a, 4.b, 4.c, 4.e – nov-dets 2019.
8.     Koolitusmängu korraldamine I klassidele "Õpin. Oskan. Prügisorteerija meelespea", 6.a – dets 2019.
9.     Erinevate jäätmekonteinerite kaardistamine kodukohas, 8.b – nov 2019.
10.  Prügi sorteerimise õpitoa ja viktoriini korraldamine 2. ja 3. klassile, 10.a, 10.b – märts 2020.
11.  Rannaala koristamine Tallinnas, 12.a – aprill/mai 2020.

Koolitused:
1.      Rohelise Kooli seminar Pääsküla koolis „Lindude elurikkus“, Külli Ratassepp - 15. okt 2019.
2.     Rahvusvaheline Puhta Maailma Konverents „Clean World Day“, 12.A õpilased Maria-Lisett Allak ja Romy Nõulik - 8. nov 2019.
3.     Rohelise Kooli seminar TKG-s „Kliimamuutused. Suure Taimejahi projekt“, Karmen Kisel, Külli Ratassepp -  4. dets 2019.

Muud ühised Rohelise Kooli tegevusega seotud ettevõtmised:
  Sooja kampsuni päev – veebruar 2020.
  Lindude söötmine kooli õuealal, 8.a – dets-märts 2020.
  Keskkonnateemaline joonistusvõistlus "Mina säästan vett", 2.a, 2.b.
  Annetuse tegemine kasside turvakodule, 3.b – nov 2019.
  Annetuse tegemine loomaaiale Tiigrioru loomiseks, 5.b – sept 2019.
  Töötamine vabatahtlikuna kasside turvakodus, 9.b.
  Annetuse tegemine loomade varjupaigale, 11.a – jaanuar 2020.

Töömeetodid:
·       Keskkonnaülevaatuse teostamine
·       Küsitlused
·       Teadmiste ja info jagamine, täiendamine ning omandamine
·       Õppekäigud
·       Töötoad
·       Mängud
·       Orienteerumine ja objektide kaardistamine kodupaigas
·       Meisterdamised ja käsitöö
·       Vaatlused
·       Laadapäevad
·       Huvitavad kohtumised erinevate valdkondade spetsialistidega
·       Pildistamine
·       Materjalide arhiveerimine

Alavaldkond
Eesmärk/
Tulemus
Tegevus
Tähtaeg/
Periood
Vastutaja/
Kaasatus
Strateegiline juhtimine
Tallinna Kuristiku Gümnaasium liitub Rohelise kooli programmiga
Projektijuht ja projekti koordinaator koostavad ja viivad läbi ettevalmistavad tegevused
oktoober 2017
projektijuht/
koordinaator
TKG-s on moodustatud keskkonna-töörühm
Õpetajate üldkoosolekul tutvustatakse Rohelise kooli 2018/19 õppeaasta tegevusi. 
november 2017
juhtkond
TKG-s on läbi viidud keskkonnaülevaatus, mille tulemusena koostatakse tegevuskava
Keskkonnatöörühm viib läbi keskkonna ülevaatuse, et välja selgitada laste, lastevanemate ja personali keskkonnaalased väärtushinnangud, teadmised ja hoiakud, tegevused.
oktoober 2018, oktoober 2019
keskkonna-töörühm
TKG arengukava sisaldab Rohelise kooli programmi tegevusi
Keskkonnatöörühm koostab Rohelise kooli programmi tegevuskava, mis liidetakse kooli arengukavale
detsember 2018
keskkonna-töörühm, juhtkond
Personali-juhtimine
TKG personal on teadlik kõigist Tallinna Rohelise kooli projekti tegevustest
Projektijuht ja koordinaator osalevad Rohelise kooli projekti infopäevadel ja koosolekutel ning annavad infot õpetajate üldkoosolekutel, Rohelise kooli koosolekutel ja blogi kaudu edasi
september 2018-mai 2019;
sept 2019 – mai 2020.
projektijuht, koordinator
Õppe-kasvatus-tegevus
TKG õppekava sisaldab keskkonnakasvatuse valdkonda
Keskkonnakasvatuse aspektid on lõimitud kõigisse ainekavadesse, neile pööratakse varasemast suuremat tähelepanu. Bioloogia valikkursuses 10. klassis peavad õpilased jälgima kodus tekkivaid prügikoguseid, vee- ja elektri-kasutust,  hindama oma ökoloogilist jalajälge
september 2018-mai 2019:
sept 2019-mai 2020
keskkonnatöörühm, pedagoogiline personal
TKG tegeleb põhjalikumalt kolme teemaga Rohelise Kooli programmist
Keskkonnatöörühm valib kolm teemat Rohelise Kooli programmist ja planeerib teemakohased tegevused
september 2018;
sept 2019
Keskkonna-töörühm
TKG tegeleb süvendatult globaalse kodakondsuse, tervise ja heaolu ning prügi ja jäätmete teemaga
Täpsem esmaste tegevuste kirjeldus lk 9-10, mida pidevalt täiendatakse blogis aadressil http://kuristikurohelised.blogspot.com/

september  2018 -
juuni 2019

Keskkonna-töörühm, juhtkond, õpetajad, õpilased, lapsevanemad
Õpetajad viivad läbi õuesõppetegevusi
Õpetajad planeerivad õuesõpet, aktiivõppepäevi, õppekäike keskkonna tundmaõppimiseks
september 2018-juuni 2019;
sept 2019-juuni 2020
õpetajad
Iga klass kavandab ja viib ellu oma keskkonnateo
Õpetajad koos õpilastega kavandavad ja viivad ellu keskkonnateadlikke tegevusi
september 2019-juuni 2020
õpetajad, õpilased
Õpilased mõistavad, et maakera ja keskkonna puhtus on meie kõigi mure ning suured muutused algavad väikestest.
Õpetajad planeerivad õppetegevustesse keskkonnateemasid
september 2019-juuni 2020
õpetajad
Avalik suhtlemine
Lapsevanemad on teadlikud Rohelise kooli programmist ja koolis toimuvatest tegevustest
Täiendatakse blogi „Kuristiku rohelised“  http://kuristikurohelised.blogspot.com.ee/
Kooli fuajees on stend programmi ja tegevuste tutvustamiseks.
Kooli Facebook`i lehel kajastuvad paljud RK tegevused.
Tegevusi kajastatakse ka FB Rohelise Kooli grupis.
september 2019-juuni 2020
projektijuht, keskkonna-töörühm
Ressursside juhtimine
Kooli territooriumile on rajatud õuesõppeklass. Territooriumile paigaldati 2018 kevadel seiklusrada+ronimis-karussellid ja kiiged.
Kevadel 2019 avati terviserada ja puhkealad istumisvõimalustega.
Vastavalt ilmastikule kasutatakse õuesõppeklassi.
september 2019, mai-juuni 2020.
aineõpetajad

6.  TEAVITAMINE JA KAASAMINE
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise kooli tegevustest saab informatsiooni kodulehelt http://kuristikurohelised.blogspot.com.ee/, mida täiendatakse pidevalt. Samuti laekub informatsiooni ka Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kodulehele http://kuristiku.ee/ ning Rohelise Kooli FB lehele.
Rohelise kooli tegemisi saab kooli personal, õpilased ja lapsevanemad jälgida ka aeg-ajalt kooli infotelerist, samuti saab infot meili teel. Koosolekute toimumisest teavitatakse kooli siseraadio vahendusel. Koosolekute protokollid edastatakse töötajate listi ning lisatakse Rohelise Kooli blogisse.
      Kooli fuajees on Rohelise Kooli infostend pidevalt uuendatava infoga.
Lapsevanemal on õigus avaldada arvamust ja soovi osaleda õppe- ja kasvatustegevuste teemade ja tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel.
Kõigil soovijatel on võimalik osaleda regulaarselt toimuvatel Rohelise kooli töörühma koosolekutel.

7.  TEGEVUSKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD
Iga õppeaasta alguses vaatab töögrupp tegevuskava üle ning vajadusel lisab antud õppeaastaks tegevused. Töörühma liikmed tutvustavad tegevuskava muudatusi sügisel õppenõukogus ning Rohelise Kooli töörühma koosolekul.  
Tegevuskava muudatus- ja parendusettepanekuid on võimalik esitada õppeaasta vältel kirjalikult või töörühma koosolekutel, neid arutatakse ning kinnitatakse õppenõukogus.
Rohelise Kooli tegevuskava pannakse üles Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise Kooli blogisse.
2019/2020. õppeaasta tegevuskava valmimise tähtaeg on 28. november 2019.

LISAD. Lisa 1. Rohelise Kooli keskkonnaküsimustik õpetajatele. Küsimustik on koostatud eesmärgiga selgitada välja TKG õpetajate keskkonnateadlikkus ja -käitumine. Vastajate andmed on anonüümsed, küsitluse tulemusi kasutatakse kooli keskkonnaanalüüsi koostamisel. 
 
1. Kas oled oma ainetunnis käsitlenud ökoloogilise jalajälje teemat?
·      jah
·      ei
·      ei oska öelda

2. Kas Sa tead, mida tähendab Fair Trade (õiglane kaubandus) kaubamärgistus?
·      jah
·      ei
·      olen märgistust näinud, aga ei tea, mida see tähendab

3. Kas oled osalenud pere või klassiga heategevus- või ühiskondliku initsiatiivi projektides (annetused, koristustalgud)?
·      jah
·      ei

4. Kas Sa sorteerid kodus prügi?
·      jah
·      ei
·      osaliselt (nt vanapaber, taara eraldi)

5. Kas prügi sorteerimine on Sinu jaoks oluline?
·      jah
·      ei
·      ei oska öelda

6. Kas Sa kasutad enda hinnangul kokkuhoidlikult puhast vett?
·      jah
·      ei
·      ei oska hinnata

7. Kas Sa tuled hommikul jalgsi või jalgrattaga tööle?
·      jah
·      ei
·      osaliselt bussiga, osaliselt jalgsi

8. Kas Sinu peres jääb sageli toitu üle ja see visatakse ära?
·      jah
·      ei
·      ei oska hinnata

9. Kas Sa põletad aias või maakodus sügisel lehti?
·      jah
·      ei

10. Kas kasutad meie kooliõue võimalusi õuesõppeks?
·      jah
·      ei

11. Kas Sinu klassis on toataimi?
·      jah
·      ei

12. Kas meie kooli õuealal on Sinu hinnangul õpilastele piisavalt tegelusvahendeid?
·      jah
·      ei

13. Kas õpilased võiksid Sinu hinnangul iga päev vähemalt ühe vahetunni õues veeta?
·      jah
·      ei
·      sõltub õpilaste vanusest

14. Kas oled käinud õpilastega õppekäigul mere ääres?
·      jah
·      ei

15. Kas õpilased kasutavad Sinu hinnangul liigselt nutivahendeid?
·      jah
·      ei
·      ei oska öelda

16. Kas kasutad oma ainetunnis liikumist soodustavaid tegevusi/mänge?
·      jah
·      ei
·      vahel harva

17. Kas Sinu hinnangul on koolisöökla toiduports piisav?
·      jah
·      ei
·      ei ole kursis

18. Kas sööd koolis salatit, puu- ja juurvilju?
·      jah
·      ei
·      söön kaasa võetud tervislikku toitu

19. Kas kustutad vahetunniks klassis tule?
·      jah
·      ei
·      vahetevahel

20. Kas hommikune liiklus kooli ees on Sinu hinnangul turvaline?
·      jah
·      ei
·      ei oska hinnata

21. Milline on Sinu peamine liikumisvahend?
·      auto
·      ühistransport
·      käin jala
·      muu (nt jalgratas)

Lisa 2. Keskkonnaülevaatuse küsimustikud õpilasele


Kliimamuutused
1.    Kas tuled hommikul jala kooli?
2.    Kas joote kodus sageli pudelivett?
       3.    Kas sa sööd suvel ja sügisel sageli troopilisi puuvilju, nagu banaan, virsik, apelsin, vaatamata sellele, et Eestis on sellel ajal palju kohalikke marju ja puuvilju?
4.    Kas teie pere sööb sageli liha ja  vorsti?
5.    Kas teie peres jääb sageli toitu üle ja see viiakse prügikasti?
6.    Kas puulehtede ja kulu põletamine sügiel on sinu hinnangul arukas tegu?
7.    Kas sa oled istutanud mõne puu?
8.    Kas teie pere kasutab nt ürituste korraldamisel ühekordseid nõusid?
9.    Kas oled kuulnud kliimamuutuste põhjustest?

Meri ja rannik
1.    Kas oled leidnud rannast tühje plastpudeleid ?
2.    Kas oled rannas näinud õlist vett?
3.    Kas Läänemere vesi on sinu hinnangul piisavalt puhas?
4.    Kas oled talvel toitnud veelinde?
5.    Kas teete klassiga õppekäike mere äärde?
6.    Kas õppetundides räägitakse mere saastumisega seonduvatel teemadel?
7.    Kas oled suvel vees näinud sinivetikaid?
8.    Kas sa tead, kuhu läheb meie reovesi?
9.    Kas sinu hinnangul on põhjust muret tunda liikide säilimise pärast maailma mereelus? 

Transport
1.    Kas hommikul on kooli ees palju või vähe autosid? Mida teha, et autosid oleks kooli juures vähem?
2.    Kas hommikune liiklus kooli ees on turvaline?
3.    Kas sa tuled hommikul jalgsi kooli? Kui ei, siis miks?
4.    Kas sa lähed jalgsi koju?
5.    Kas tuleb kooli jalgratta, tõukerattaga? Millised probleemid sellega seoses on tekkinud?
6.    Kumb transpordivahend saastab sinu arvates rohkem – buss või auto?
7.    Millise transpordivahendiga liiguvad päeva jooksul sinu pereliikmed?
8.    Kas sinu pere osales autovaba päeva üritusel?
9.    Kas autoliiklus kooli ees segab sind?

Vesi
1.    Kuidas hindad enda vee kasutust?
        Skaalal 1-5, millest 1 on väga vähe ja 5 liiga palju.
2.    Kas sinu meelest peaksid inimesed vähem vett kasutama?
3.    Kas sa tead, mida tähendavad kaks nuppu tualettpoti loputuskastil?
       4.    Kas kasutad rohkem sooja või külma vett?
Sooja/ külma
       5.    Kas käid vannis või duši all?
vann/ dušš
       6.    Kas sinu peres pestakse nõusid käsitsi või nõudepesumasinaga?
käsitsi/ masinaga
       7.    Kui palju sa päevas vett joogina tarbid?
alla 1l/ ligikaudu 1l/ üle 1l
8.    Kas sa paned hambaid pestes vee kinni?
9.    Kas kasutad kraanivett joogiveena või eelistad pudelivett/gaseeritud vett?
10. Kas kodus või koolis on olnud juttu puhta vee säästmise vajadusest?

Tervis ja heaolu
1.    Kas sa saad koolis piisavalt liikuda, nii palju, kui soovid?
2.    Kas sa oled nädalavahetusel piisavalt õues?
3.    Kas sa käid vahetunnis õues?
4.    Kas sulle meeldib koolis olla?
5.    Kas sa tead, kus koolimajas ei tohi kasutada nutitelefoni?
6.    Kas sa tead, mis on kiusamisvaba keskkond?
7.    Kas õppetunnis toimuvate tegevuste ajal on ka liikumispausid?
8.    Kas sa külastad tihti kooli tervishoiu kabinetti?
9.    Kas sa pesed käsi enne söömist?
10.  Kas sa tead, milline on tervislik toit?
11.  Kas sa sööd koolis salatit, puu- ning aedvilju?
12.  Kas sinu jaoks on meie koolisöökla toiduportsjon piisav?
13.  Kas sul jääb koolisööklas sageli toitu järgi?
14.  Kas sa tunned end koolis turvaliselt? 

Globaalne kodakondsus
       1.   Kas tundides on räägitud teemal, kuidas meie igapäevane tegevus võib mõjutada inimeste elu kogu maailmas?
       2.   Kas sa pead oluliseks erinevate loomaliikide, loodusvarade ja kultuuride säilitamist kogu maailmas?
4.   Kas sa tead midagi „Fair Trade“ (õiglase kaubanduse) kaubamärgistusest?
5.   Kas koolis on käsitletud ökoloogilise jalajälje teemat? Kas sa tead, kuidas oma ökoloogilist      
      jalajälge vähendada?
6.   Kas koolis on räägitud kliimamuutuse mõjust maailmale? Kas sa tead, mis on kliimamuutus?
       7.   Kas sa oled osalenud koos pere või klassiga keskkonnateemalistes heategevusprojektides? (koristustalgud, loomade varjupaik, Teeme ära!, sõpruskoolid teistes riikides)
8.   Kas õppetöös kasutatakse teiste maade muinasjutte ja muusikat?
       9.   Kas meie koolis rõhutatakse, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära         või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu?
10. Kas koolis tutvustatakse teiste maade kombeid ja toitu?

Elurikkus, õueala
1.    Kas kooli territooriumil on tehtud midagi elurikkuse tõstmiseks?
2.    Kas meie koolis on esteetiliselt hästi kujundatud loodusnurk taimedega?
3.    Kas meie kooli õuealal on loodud võimalused õuesõppeks?
4.    Kas meie kooli õuealale on paigaldatud lindudele pesakaste või toidumajakesi?
5.    Kas oled kooli õuel kasvavatel puudel märganud linnupesi?
6.    Kas sa tead, millised puu-ja põõsaliigid kasvavad kooli territooriumil?
7.    Kas olete õues õppinud ja loodust uurinud?
8.    Kas kooli territooriumil on ala, mida ei niideta?
9.    Kas oled uurinud, millised putukad elavad kooli territooriumil?
10.  Kas klassides on toataimi?
11.  Kas sa tead, mitu olmejäätmete ja biojäätmete prügikonteinerit on kooli õuealal?
12.  Kas kooliõuel kasvatatakse lilli?
13.  Kas õuealal on piisavalt ronimis- ja turnimisvahendeid?

Energia
1.    Kas unustad ruumist lahkudes tihti tule põlema?
2.    Kas jätad arvuti või teleka tööle, isegi kui ei kasuta/vaata neid?
3.    Kas paned päeval toas tule põlema, kui Päike paistab?
4.    Kas kasutate perega mootorsõidukit (autot) lühikese maa läbimiseks?
5.    Kas teil kodus kasutatakse päikseenergia toimel töötavaid seadmeid?
6.    Kui mitu kodumasinat/tehnikavahendit teil õhtuti elektri abil töötavad?
7.    Kui teadlik sa oled rohelisest energiast?
8.    Kas kustutate kõik tuled ööseks, kui magama lähete?
9.    Kas teie kodus mängib telekas terve õhtu?
10.  Kas sa lülitad ööseks arvuti, arvutiseadmed välja?
11.  Kas sa arvad, et energia säästmine on tähtis? Miks sa nii arvad?
       12.  Millal sa oma telefoni laadima paned? (1-kui tühjaks saab, 2-iga öö, olenemata akuseisundist, 3-kogu aeg kodus olles on laadimas).
13.  Kas sa tead, mille peale kulub kodus kõige rohkem elektrienergiat?

Prügi
1.   Kas teil sorteeritakse kodus prügi?
2.   Kas sa tead, kuidas sorteerida prügi õigesti?
3.   Kas prügi sorteerimine on oluline?
4.  Kas sa viskad koolis oma prügi õigesse prügikasti?
5.   Kas sa viskad prügi maha?
6.   Kas sa viskad vanad/väikseks jäänud riided prügikasti  või teed nendega midagi muud?
7.   Kas sa saaksid midagi teha, et prügi oleks vähem?
8.   Kas sorteerimata olmeprügist on võimalik ka midagi kasulikku toota?
9.   Kas sa tead, kuhu viia ohtlik prügi?
10. Kas sina ja su pere või tuttavad osalesid 21.09 Maailmakoristuspäeval?
11. Kas teie kodus kasutatakse:
·       pabertaskurätte;
·       paberkäterätte;
·       väikseid poekilekotte;
·      ühekordseid nõusid?


     Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat